นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับเพิร์ลสตาร์

เบญจพร มั่นอยู่ - รัฐชาตร์ ทองยู
กรรณิการ์ ยิ่งสวัสดิ์ - พิเนตร คำเอม
กฤติกา แพ่งนคร

ธเนศ - อาริยา เนียดพลกรัง
ภวัต บงกชเดชอุดม
มาริษา เนียมนิ่ม

วราภรณ์ เตชะนันท์
วิไลวรรณ อารีญาติ
ชยากร โกเมนทร์