• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

พิธีสวดพระอภิธรรม


เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

     

     บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดย ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานบริษัท และ นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการพร้อมคณะนักธุรกิจเอมสตาร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวชนิเวชวิหาร วันที่ 25 ธันวาคม 2556