• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

มอบ “น้ำแร่เอมสตาร์” สนับสนุนกิจกรรมการออกค่ายพัฒนาตนเองและอนุรักษ์ธรรมชาติ


  • มอบ “น้ำแร่เอมสตาร์” สนับสนุนกิจกรรมการออกค่ายพัฒนาตนเองและอนุรักษ์ธรรมชาติของสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยนายอลงกรณ์ วีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้มอบน้ำแร่เอมสตาร์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกค่ายพัฒนาตนเองและอนุรักษ์ธรรมชาติของสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย