• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
 • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ของนักธุรกิจเอมสตาร์ มีดังต่อไปนี้

 1. ชุดสมัครจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์, คู่มือนักธุรกิจเอมสตาร์, ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับนักธุรกิจเอมสตาร์ใช้ออกเป็นหลักฐานให้กับลูกค้า) 1 เล่ม, ใบสั่งซื้อสินค้าปกติ, ใบสั่งซื้อสินค้า BEC และใบสมัครที่ระบุหมายเลขรหัสสมาชิกของตน
 2. การเข้าร่วมฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. รายได้ และผลตอบแทน ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง II (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 1. การคุ้มครองแบบการประกันภัยอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุในวงเงิน 100,000 บาท/คน หากสมัครร่วม 2 คน จะได้รับการคุ้มครองวงเงิน 50,000 บาท/คน ตามแบบประกันอุบัติเหตุแห่งกรมธรรม์ที่บริษัทได้กำหนดไว้
 2. “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ มีดังต่อไปนี้

 • ติดต่อขอแบบฟอร์ม การเรียกร้องค่าทดแทน แบบประกันอุบัติเหตุ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการของบริษัท หรือทาง Line ID : @aimstar.info พร้อมกรอกรายละเอียด และรวบรวมหลักฐาน เพื่อส่งมายังสำนักงานใหญ่โดยเร็วที่สุด
 • เอกสารหลักฐานที่จะต้องรวบรวม กรณีเกิดการสูญเสียถึงแก่ชีวิต มีดังต่อไปนี้
  • ใบมรณะบัตร
  • ใบชันสูตรพลิกศพ
  • สำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน โดยผู้รับผลประโยชน์จะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้รับผลประโยชน์เป็นเด็ก ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้ใบสูติบัตรร่วมด้วย
  • หนังสือพิสูจน์เครือญาติ โดยให้ทายาททุกคนลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน หากทายาทบางท่านได้เสียชีวิตไปแล้วต้องแนบใบมรณะบัตรร่วมด้วย และให้แนบสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของทายาททุกคน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง หากเป็นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ใช้ใบสูติบัตรร่วมด้วย
  • รูปถ่ายพิธีงานศพ
  • เอกสาร หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
 • ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในกำหนดดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด และได้ทำการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้
 • บริษัทจะดำเนินการติดต่อประสานงานไปยังบริษัทประกันภัยที่ได้ทำกรมธรรม์ไว้ และทางบริษัทประกันภัยดังกล่าว จะดำเนินการสืบสวน และพิจารณาการจ่ายค่าทดแทน โดยใช้ระยะเวลา 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐาน และข้อเท็จจริงที่ได้รับเพื่อการพิจารณาเป็นรายๆไป ซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าของการพิจารณาได้ที่สำนักงานใหญ่เป็นระยะ
 • เมื่อบริษัทประกันภัยได้พิจารณาจ่ายค่าทดแทนแล้ว บริษัทจะแจ้งวันนัดหมายให้ท่านมารับค่าทดแทนต่อไป
 • ผลพิจารณาค่าทดแทน ให้ถือตามข้อตกลงของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ทุกประการ
 • สำหรับรหัสประจำตัวนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เสียชีวิต บริษัทจะพิจารณาส่งมอบรหัสดังกล่าวให้แก่ผู้สมัครร่วม หรือทายาทตามกฎหมาย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การส่งมอบมรดกทางธุรกิจเอมสตาร์”)