วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจเอมสตาร์และผู้บริโภค ให้ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุด สู่ความสำเร็จ สู่ความสุข ร่วมกับการสร้างสรรค์สังคมที่งดงามอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

มุ่งมั่นให้นักธุรกิจเอมสตาร์สัมผัสความสุขได้ทั่วถึงไม่สิ้นสุด

  1. Health มุ่งมั่นให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง
  2. Wealth มุ่งมั่นให้ทุกคนมีฐานะดีและมั่นคง
  3. Wisdom มุ่งมั่นให้ทุกคนมีความสามารถเพิ่มพูน
  4. Morality มุ่งมั่นให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยคุณธรรม
  5. Happiness มุ่งมั่นให้ทุกคนมีความสุขทั้งครอบครัว

ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่... เอมสตาร์
Aim Star… where happiness comes true