วิธีการสั่งซื้อสำหรับลูกค้าวีไอพี

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. การสั่งซื้อสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ (Counter Order)

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 1.1 กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ (แบบปกติ) ให้ครบถ้วนอาทิ รหัสสินค้า, รายการสินค้า, จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ และจำนวนเงิน
 2. 1.2 หากต้องการชำระเงินด้วยการใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง (กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมถึงวิธีการใช้ใบสำคัญลดหนี้)
 3. 1.3 แสดงบัตรประชาชนของผู้ดำเนินการสั่งซื้อทุกครั้ง ในกรณีที่ท่านมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการสั่งซื้อสินค้าในรหัสของท่าน ผู้มาดำเนินการสั่งซื้อสินค้าแทนจะต้องแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเช่นกัน
 4. 1.4 รับบัตรคิว แล้วรอพนักงานเรียกชำระเงิน
 5. 1.5 ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต ที่ระบุชื่อของท่านเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น บริษัทปฏิเสธการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกรณีที่ผู้ชำระมิใช่เจ้าของบัตรในทุกกรณี การชำระด้วยบัตรเครดิตต้องแสดงบัตรประชาชนของท่านด้วยทุกครั้ง

หมายเหตุ : การรับสินค้าด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้

 1. กรณีที่ท่านให้ผู้อื่นไปรับสินค้าแทน ท่านจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นมอบอำนาจ และรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย สำหรับผู้มารับสินค้าแทน จะต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยเช่นกัน
 2. ที่จุดรับบัตรคิว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านได้สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ หรือ ออนไลน์ โดยแสดงหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อเพื่อรับบัตรคิว
 3. รอเรียกชำระเงิน หรือกรณีที่ท่านชำระเงินไว้แล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบรับชำระเงินให้แก่ท่าน เพื่อนำไปแสดงในการรับสินค้า
 4. เจ้าหน้าที่เรียกคิว เพื่อรับสินค้า
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของรหัส และชื่อผู้สั่งซื้อ, รายการสินค้า, และจำนวนสินค้า ทุกครั้งก่อนออกจากเคาน์เตอร์จ่ายสินค้าหากพบความผิดพลาด ต้องแจ้งพนักงานเพื่อแก้ไขทันที
 6. เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐาน หากต้องมีการติดต่อกับบริษัทในภายหลัง

การใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher)

ใบสำคัญลดหนี้ เป็นเอกสารที่บริษัทออกให้แก่ลูกค้าวีไอพี เมื่อมีการคืนสินค้าภายใต้การรับประกันความพอใจ โดยในการคืนสินค้าลูกค้าวีไอพีจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้าทุกครั้ง สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทาง เอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online) หรือการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ที่ใช้บริการจัดส่งสินค้า ท่านสามารถคืนสินค้าเพื่อขอให้ออกใบสำคัญลดหนี้ได้สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อบริษัทออกใบสำคัญลดหนี้ให้แล้ว ลูกค้าวีไอพีสามารถนำใบสำคัญลดหนี้มาใช้ชำระค่าสินค้าในการซื้อสินค้าครั้งใหม่

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher)

 1. ใบสำคัญลดหนี้ สามารถใช้ชำระค่าสินค้าของลูกค้าวีไอพี ที่มีชื่อแสดงอยู่ในใบสำคัญลดหนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าของลูกค้าวีไอพี ท่านอื่นได้
 2. ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ใช้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แต่ไม่สามรถใช้ในการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ หรือ การสั่งซื้อสินค้าทาง เอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online)
 3. ใบสำคัญลดหนี้ 1 ใบ สามารถใช้ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้งเท่านั้น
 4. ในการสั่งซื้อเพื่อใช้ใบสำคัญลดหนี้ มูลค่ารวมของสินค้าที่สั่งซื้อจะต้องมีจำนวนเงิน เท่ากับ หรือมากกว่า จำนวนเงินของใบสำคัญลดหนี้

2. การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ (Call Order)

ลูกค้าวีไอพี สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-726-9030 กด 0 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. ของทุกวัน พร้อมแจ้งรายการสั่งซื้อและระบุวิธีการชำระเงิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 2.1 จัดเตรียมรหัสสมาชิก, ชื่อ – นามสกุลของผู้สั่งซื้อ, รายการและจำนวนสินค้าที่จะสั่งซื้อและจำนวนเงินให้พร้อมก่อนโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
 2. 2.2 โทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-726-9030 กด 0 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสาย กรุณาแจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ตามขั้นตอน โดยเบื้องต้นท่านจะต้องแจ้งรหัสสมาชิกผู้ดำเนินการสั่งซื้อทุกครั้งก่อนทำรายการสั่งซื้อ
 3. 2.3 เจ้าหน้าที่จะให้ท่านระบุวิธีการการรับสินค้า ว่าท่านต้องการรับสินค้าด้วยตนเองสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ หรือ ต้องการใช้บริการจัดส่งสินค้า (กรุณาดูรายละเอียดเรื่องบริการการจัดส่งสินค้า)
 4. 2.4 เจ้าหน้าที่จะให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงิน (กรุณาดูรายละเอียดเรื่องวิธีการชำระเงินค่าสินค้า) เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทวนรายการสั่งซื้อเพื่อความถูกต้องพร้อมแจ้งเลขที่อ้างอิงของการสั่งซื้อให้ท่านบันทึกไว้ทุกครั้ง (รายการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่มิได้แจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 19.30 น. ของวันทำการถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

3. การสั่งซื้อผ่านทาง Line ID : @aimstar.info

ลูกค้าวีไอพี สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line ID : @aimstar.info ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. ของทุกวัน พร้อมแจ้งรายการสั่งซื้อและระบุวิธีการชำระเงิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 3.1 ระบุรหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ, ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์
 2. 3.2 เลือกช่องทางการจัดส่ง (เลือก 1 ช่องทางดังนี้)
         - รับสินค้าด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
         - จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบทะเบียนสมาชิก
         - จัดส่งที่ร้าน 7-Eleven พร้อมระบุเลขที่สาขา 4 หลัก
 3. 3.3 แจ้งรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ และจำนวนเงิน
 4. 3.4 ระบุวิธีการชำระค่าสินค้า (เลือก 1 ช่องทางดังนี้)
         - โอนเงินชำระค่าสินค้า (โปรดระบุธนาคาร)
         - ชำระที่หน้าเคาน์เตอร์บริการ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
         - ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (จะมี SMS แจ้งเลขที่บาร์โค้ด 15 หลัก ให้ท่านทราบเพื่อนำไปชำระค่าสินค้า)
         - เก็บเงินปลายทาง (COD) ยอดชำระตั้งแต่ 2,000 – 50,000 บาท
         - บริการรับชำระค่าสินค้า Bill Payment
 5. 3.5 เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทวนรายการสั่งซื้อเพื่อความถูกต้องพร้อมสรุปรายการสั่งซื้อให้ท่านทราบ โปรดตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันความถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง (รายการสั่งซื้อทาง Line ที่มิได้แจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 19.30 น. ของวันทำการถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

4. การสั่งซื้อสินค้าทาง เอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online)

บริษัทได้เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ลูกค้าวีไอพี โดยท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายดายและสะดวกสบายผ่านช่องทาง เอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online) หน้าเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com ระบบการสั่งซื้อสินค้าเอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ สะดวกรวดเร็วด้วยขั้นตอนที่เข้าใจง่าย


ขั้นตอนในการทำรายการสั่งซื้อ เอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online) ดังนี้

 1. เลือกสินค้าที่ต้องการ เลือกสินค้าของท่านแล้วกดปุ่ม “ซื้อเลย” หน้าจอจะแสดงรายการสินค้า สามารถแก้ไขจำนวน ลบรายการได้ (กรณีที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติมให้กดปุ่ม “เลือกสินค้าเพิ่ม”) จากนั้นกดชำระเงินเพื่อทำรายการต่อ
 2. สมาชิกล็อกอิน เมื่อท่านเลือกสินค้าครบแล้ว กดชำระเงิน ท่านจะต้องระบุรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน (กรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กดปุ่ม “สมัครสมาชิกฟรี”) จากนั้นกดขั้นตอนต่อไปเพื่อทำรายการต่อ
 3. เลือกวิธีจัดส่ง ท่านจะต้องทำการเลือกที่จัดส่งสินค้าเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน จากนั้นกดขั้นตอนต่อไปเพื่อทำรายการต่อ โดยท่านสามารถเลือกวิธีการจัดส่งได้ดังนี้
         - จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบทะเบียนสมาชิก (โดยเลือก ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)
         - ระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าด้วยตนเอง (โดยเลือก ใช้ที่อยู่อื่นๆ)
         - จัดส่งที่ร้าน 7-Eleven พร้อมระบุเลขที่สาขา 4 หลัก โดยระบบจะแสดงชื่อสาขาให้ท่านทราบ
 4. เลือกวิธีชำระเงิน ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อกดสั่งซื้อสินค้า ระบบจะบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อและสรุปรายการสั่งซื้อให้แก่ท่าน (ท่านสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อเพื่อเก็บไว้ใช้อ้างอิงในภายหลัง) โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระค่าสินค้าได้ดังนี้
         - ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์
         - ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
         - ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
         - ชำระที่เคาน์เตอร์บริการสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
         - เก็บเงินปลายทาง (COD) ยอดชำระตั้งแต่ 2,000 – 50,000 บาท
         - พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินของธนาคาร (Bill Payment)

กรณีที่ท่านเลือกชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เรียบร้อยแล้วท่านจะต้องแจ้งกลับมายังบริษัทในช่องทางดังนี้

 1. ทางอีเมล payment@aimstarnetwork.com
 2. โทรศัพท์แจ้งยืนยันการชำระเงินที่หมายเลข 02-726-9030 กด 0 เวลา 10.30 – 19.30 น.
 3. ส่ง MMS สลิปการโอนเงินของท่านมาที่หมายเลข 086-889-0687
 4. ส่งรูปสลิปการโอนเงินของท่านมาที่ Line ID: @aimstar.info
 5. ยืนยันการชำระค่าสินค้าโดยการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ผ่านระบบ เข้าที่เว็บไซต์www.aimstarnetwork.com > Aimstarshopping Online > ลงชื่อเข้าใช้ ระบุรหัสสมาชิก และ รหัสผ่าน > เข้าที่ “ประวัติการสั่งซื้อสินค้า” > เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อ > แจ้งยืนยันการโอนเงิน > แนบไฟล์รูป และ กดส่งข้อมูล

*ทั้งนี้รายการสั่งซื้อทาง เอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ ที่มิได้แจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 19.30 น. ภายใน 2 วันทำการถัดไป รายการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ