วิธีการสั่งซื้อ

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. การสั่งซื้อสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ (Counter Order)

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 1.1 เลือกใบสั่งซื้อสินค้าปกติ หรือใบสั่งซื้อสินค้า BEC ให้ตรงกับความต้องการ
 2. 1.2 กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อให้ครบถ้วนอาทิ รหัสสินค้า, รายการสินค้า, จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ และจำนวนเงิน
 3. 1.3 หากต้องการชำระเงินด้วยการใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง (กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมถึงวิธีการใช้ใบสำคัญลดหนี้)
 4. 1.4 แสดงบัตรประชาชนของผู้ดำเนินการสั่งซื้อทุกครั้ง ในกรณีที่ท่านมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการสั่งซื้อสินค้าในรหัสของท่าน ผู้มาดำเนินการสั่งซื้อสินค้าแทนจะต้องแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเช่นกัน
 5. 1.5 รับบัตรคิว แล้วรอพนักงานเรียกชำระเงิน

2. การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ (Call Order)

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-726-9030 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. ของทุกวัน พร้อมแจ้งรายการสั่งซื้อและระบุวิธีการชำระเงิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 2.1 จัดเตรียมรหัสสมาชิก, ชื่อ – นามสกุลของผู้สั่งซื้อ, ประเภทของการสั่งซื้อ (ปกติ หรือ BEC), รายการและจำนวนสินค้าที่จะสั่งซื้อและจำนวนเงินให้พร้อมก่อนโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
 2. 2.2 โทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-726-9030 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสาย กรุณาแจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ตามขั้นตอน โดยเบื้องต้นท่านจะต้องแจ้งรหัสสมาชิกผู้ดำเนินการสั่งซื้อทุกครั้งก่อนทำรายการสั่งซื้อ
 3. 2.3 เจ้าหน้าที่จะให้ท่านระบุวิธีการการรับสินค้า ว่าท่านต้องการรับสินค้าด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ หรือ ต้องการใช้บริการจัดส่งสินค้า (กรุณาดูรายละเอียดเรื่องบริการการจัดส่งสินค้า)
 4. 2.4 เจ้าหน้าที่จะให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงิน (กรุณาดูรายละเอียดเรื่องวิธีการชำระเงินค่าสินค้า) เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทวนรายการสั่งซื้อเพื่อความถูกต้องพร้อมแจ้งเลขที่อ้างอิงของการสั่งซื้อให้ท่านบันทึกไว้ทุกครั้ง (รายการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่มิได้แจ้งยื่นยันการชำระเงินภายใน 19.30 น. ของวันทำการถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

3. การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Order Online)

บริษัทได้เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการสำหรับการสั่งซื้อสินค้าของนักธุรกิจเอมสตาร์โดยนักธุรกิจเอมสตาร์สามารถทำ รายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทั้ง 2 ช่องทางดังนี้ การสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนในการทำ รายการสั่งซื้อสินค้าดังนี้

ขั้นตอนในการทำรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนี้

 1. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถทำรายการสั่งซื้อออนไลน์ให้ตนเอง หรือนักธุรกิจเอมสตาร์ภายในองค์กรธุรกิจของตนเท่านั้น
 2. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถเข้า www.aimstarnetwork.com แล้ว Log in เข้าระบบใส่ User name และ Password ของตน แล้วเลือกเมนู “การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์”
 3. ระบบจะแสดงรหัส และชื่อของท่าน ซึ่งเป็นผู้ทำรายการสั่งซื้อ ท่านจะต้องกดเลือก “วิธีการรับสินค้า” ซึ่งมี 3 วิธีคือ
  1. 3.1 จัดส่งตามที่อยู่
  2. 3.2 รับด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
  3. 3.3 รับที่ร้าน 7-ELEVEN ใกล้บ้าน
 4. กรอกรหัสสมาชิกของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นเจ้าของรายการสั่งซื้อ หากเป็นการสั่งซื้อให้ตนเอง ท่านต้องกรอกรหัสสมาชิกของท่านอีกครั้งหนึ่ง แต่หากเป็นการสั่งซื้อให้กับนักธุรกิจเอมสตาร์ที่อยู่ภายในองค์กรธุรกิจของท่าน ท่านต้องกรอกรหัสสมาชิกของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นผู้สั่งซื้อแล้วกด Enter ระบบจะแสดงชื่อของนักธุรกิจเอมสตาร์เจ้าของรายการสั่งซื้อ (ท่านควรตรวจสอบความถูกต้องทั้งชื่อและรหัสทุกครั้ง ก่อนการทำรายการต่อไป)
 5. เลือกประเภทการสั่งซื้อว่าต้องการสั่งซื้อ 1. แบบปกติ หรือ 2. แบบ BEC
 6. ใส่รหัสสินค้า แล้วกด Enter ระบบจะแสดงชื่อรายการสินค้า จากนั้นท่านจึงใส่จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ
 7. ท่านสามารถเพิ่มรายการสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อจนครบตามที่ต้องการ
 8. สำหรับในกรณีที่ท่านต้องการทำรายการสั่งซื้อให้กับสมาชิกมากกว่า 1 รหัส (การสั่งซื้อแบบกลุ่ม หรือ Group Order) ท่านจะต้องกดปุ่ม “กดเพื่อทำรายการสำหรับสมาชิกลำดับถัดไป” แล้วทำรายการเช่นเดียวกับข้อ 4 – 7
 9. เมื่อทำรายการสั่งซื้อจนครบทุกรหัสแล้ว ระบบจะแสดงวิธีการชำระเงินดังนี้ “บัตรเครดิตของธนาคารใดๆ หรือบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย””
  • หากท่านเลือกวิธีการรับสินค้าด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ “กดเพื่อดำเนินการขั้นถัดไป”
  • หากท่านเลือกวิธีการจัดส่งสินค้า
   • การสั่งซื้อเพียง 1 รหัส ระบบจะระบุชื่อนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นเจ้าของรายการสั่งซื้อนั้นๆ เพื่อการจัดส่งสินค้าไปให้
   • การสั่งซื้อเป็นกลุ่ม (Group Order) ให้ระบุชื่อนักธุรกิจเอมสตาร์ในกลุ่มเพียง 1 รหัส สำหรับการจัดส่งสินค้าของทั้งกลุ่มไปให้ แล้วระบบจะแสดงที่อยู่ของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปให้อีกครั้งหนึ่ง ท่านต้องตรวจสอบที่อยู่ให้ถูกต้อง และกรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อที่ช่อง แล้วจึงกดปุ่ม “ กดเพื่อดำเนินการขั้นถัดไป ”

 1. การสั่งซื้อออนไลน์ กรณีที่มีค่าจัดส่ง ระบบจะคำนวณและแสดงค่าจัดส่งในรายการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
 2. เมื่อท่านกดปุ่ม “กดเพื่อดำเนินการขั้นถัดไป” ระบบจะสรุปรายการสั่งซื้อทั้งหมด เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง (ชื่อสมาชิก, รายการสินค้า, จำนวนสินค้า, จำนวนเงิน) จากนั้นเลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • กดเพื่อกลับไปแก้ไขรายการ : ระบบจะย้อนกลับไปยังหน้าทำรายการสั่งซื้อ เพื่อให้ท่านแก้ไขรายการใหม่ หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่มเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
  • กดเพื่อต้องการยกเลิกรายการทั้งหมด : ระบบจะย้อนกลับไปที่หน้าเริ่มต้นทำรายการใหม่ทั้งหมด
  • กดเพื่อทำรายการชำระเงิน : ระบบจะแสดงรายการในหน้าถัดไป
 1. เมื่อ กดเพื่อทำรายการชำระเงิน
  • หากท่านเลือกการชำ ระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย (เดบิต) (ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อครั้ง ซึ่งธนาคารจะหักจากบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ) ระบบจะแสดงหน้ารายการหักบัญชีผ่านธนาคารออนไลน์ ท่านจะต้องใส่รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของบริการธนาคารออนไลน์ของท่าน (ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต) หลังจากนั้นให้กดปุ่ม เข้าระบบ ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปรายการชำระเงิน ถ้าข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม ตกลง
  • หากท่านเลือกการชำระเงินโดยตัดจากบัตรเครดิต (ฟรีค่าธรรมเนียม) ทั้งนี้ระบบจะแสดงการทำรายการชำระเงินผ่านบริการของธนาคารโดยระบบตัดบัตรเครดิต ท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม Submit ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปรายการชำระเงิน ถ้าข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม ยืนยัน (Confirm)
 2. เมื่อท่านทำรายการตามข้อ 12 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง “หมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์” ซึ่งท่านจะต้องใช้หมายเลขอ้างอิงนี้ในการติดต่อกับพนักงานบริษัท ในกรณีที่ท่านเลือกรับสินค้าด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 3. สินค้าที่ไม่สามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ คือ สินค้าโปรโมชั่นพิเศษที่บริษัทกำหนด หรือสินค้าที่ ขาดตลาดชั่วคราว (TNA : Transient Not Available) โดยระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ขาดตลาดชั่วคราวไว้ในหน้าแรกของการทำรายการสั่งซื้อเมื่อท่านกดเลือกวิธีการรับสินค้าแล้ว
 4. หากท่านทำรายการเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อของท่านได้ใน “ รายงานการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ”

4. การสั่งซื้อผ่านช่องทาง Aimstar Shopping Online

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ https://shopping.aimstarnetwork.com/th


5. การสั่งซื้อผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application Order)

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Aimstarnetwork ได้จากเพลย์สโตร์ (Play Store) ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) หรือ แอพสโตร์ (App Store) ในระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS)


6. การสั่งซื้อผ่านทาง Line ID : @aimstar.info

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line ID : @aimstar.info ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. ของทุกวัน พร้อมแจ้งรายการสั่งซื้อและระบุวิธีการชำระเงิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 6.1 ระบุรหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ, ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์
 2. 6.2 ระบุช่องทางการจัดส่ง (เลือก 1 ช่องทาง)

         - รับสินค้าด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
         - จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบทะเบียนสมาชิก
         - จัดส่งที่ร้าน 7-Eleven (ระบุเลขที่สาขา 4 หลัก)

 3. 6.3 ระบุประเภทของการสั่งซื้อ ปกติ หรือ BEC
 4. 6.4 ระบุสินค้า แจ้งรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ และจำนวนเงิน
 5. 6.5 เลือกวิธีการชำ ระเงิน 1 ช่องทาง

         - โอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร (โปรดระบุธนาคาร)
         - โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM)
         - ชำระหน้าเคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
         - ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
         - ชำระผ่านเครื่อง mPOS
         - เก็บเงินปลายทาง (COD)
         - ชำระเงินผ่าน Bill Payment

 6. *กรณีที่ท่านแจ้งยืนยันการชำ ระผ่านทางไลน์เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับเพื่อยืนยันว่าได้ดำเนินการรับการชำระเงินของท่านแล้ว ดังนั้น ท่านจะต้องทำการตรวจสอบยอดธุรกิจในระบบด้วยตนเองทุกครั้ง