วิธีการสั่งซื้อ

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. การสั่งซื้อสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ (Counter Order)

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือศูนย์บริการ เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 1.1 เลือกใบสั่งซื้อสินค้าปกติ หรือใบสั่งซื้อสินค้า BEC ให้ตรงกับความต้องการ
 2. 1.2 กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อให้ครบถ้วนอาทิ รหัสสินค้า, รายการสินค้า, จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ และจำนวนเงิน
 3. 1.3 หากต้องการชำระเงินด้วยการใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง (กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมถึงวิธีการใช้ใบสำคัญลดหนี้)
 4. 1.4 แสดงบัตรประชาชนของผู้ดำเนินการสั่งซื้อทุกครั้ง ในกรณีที่ท่านมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการสั่งซื้อสินค้าในรหัสของท่าน ผู้มาดำเนินการสั่งซื้อสินค้าแทนจะต้องแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเช่นกัน
 5. 1.5 รับบัตรคิว แล้วรอพนักงานเรียกชำระเงิน

หมายเหตุ : การรับสินค้าด้วยตนเองที่สาขา มีข้อปฏิบัติ ดังนี้

 1. ท่านจะต้องไปรับสินค้า ณ สาขาที่ท่านระบุไว้แล้วเท่านั้น
 2. กรณีที่ท่านให้ผู้อื่นไปรับสินค้าแทน ท่านจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นมอบอำนาจ และรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย สำหรับผู้มารับสินค้าแทน จะต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยเช่นกัน
 3. ที่จุดรับบัตรคิว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านได้สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ หรือ ออนไลน์ โดยแสดงหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อเพื่อรับบัตรคิว
 4. รอเรียกชำระเงิน หรือกรณีที่ท่านชำระเงินไว้แล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบรับชำระเงินให้แก่ท่าน เพื่อนำไปแสดงในการรับสินค้า
 5. เจ้าหน้าที่เรียกคิว เพื่อรับสินค้า
 6. ตรวจสอบความถูกต้องของรหัส และชื่อผู้สั่งซื้อ, ประเภทการสั่งซื้อ (ปกติ หรือ BEC), รายการสินค้า, และจำนวนสินค้า ทุกครั้งก่อนออกจากเคาน์เตอร์จ่ายสินค้าหากพบความผิดพลาด ต้องแจ้งพนักงานเพื่อแก้ไขทันที
 7. เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐาน หากต้องมีการติดต่อกับบริษัทในภายหลัง
 8. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดธุรกิจ (พีวี) ทางเว็บไซต์

การใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher)

ใบสำคัญลดหนี้ เป็นเอกสารที่บริษัทออกให้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์เมื่อมีการคืนสินค้าภายใต้การรับประกันความพอใจ โดยในการคืนสินค้านักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจงยอด BEC (ท่านต้องพิมพ์ใบแจงยอด BEC ด้วยตนเอง) เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้าทุกครั้ง นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องคืนสินค้าในสาขาที่ท่านซื้อสินค้าเท่านั้น (สามารถตรวจสอบสาขาได้ตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน) สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ที่ใช้บริการจัดส่งสินค้า ท่านสามารถคืนสินค้าเพื่อขอให้ออกใบสำคัญลดหนี้ได้ทุกสาขา เมื่อบริษัทออกใบสำคัญลดหนี้ให้แล้ว นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถนำใบสำคัญลดหนี้มาใช้ชำระค่าสินค้าในการซื้อสินค้าครั้งใหม่

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher)

 1. ใบสำคัญลดหนี้ สามารถใช้ชำระค่าสินค้าของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่มีชื่อแสดงอยู่ในใบสำคัญลดหนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าของนักธุรกิจเอมสตาร์ท่านอื่นได้
 2. ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ใช้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ภายในประเทศทุกสาขา แต่ไม่สามรถใช้ในการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ หรือ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 3. ใบสำคัญลดหนี้ สามารถใช้เพื่อการสั่งซื้อปกติเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อการสั่งซิ้อแบบ BEC ได้
 4. ใบสำคัญลดหนี้ 1 ใบ สามารถใช้ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้งเท่านั้น
 5. ในการสั่งซื้อเพื่อใช้ใบสำคัญลดหนี้ มูลค่ารวมของสินค้าที่สั่งซื้อจะต้องมีจำนวนเงิน เท่ากับ หรือมากกว่า จำนวนเงินของใบสำคัญลดหนี้ และคะแนน (พีวี) ของสินค้าทั้งหมดที่สั่งซื้อในครั้งนั้น จะต้องมีจำนวนคะแนน เท่ากับ หรือมากกว่า คะแนนที่ปรากฎอยู่ในใบสำคัญลดหนี้ด้วยเช่นกัน

2. การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ (Call Order)

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-726-9030 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. ของทุกวัน พร้อมแจ้งรายการสั่งซื้อและระบุวิธีการชำระเงิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 2.1 จัดเตรียมรหัสสมาชิก, ชื่อ – นามสกุลของผู้สั่งซื้อ, ประเภทของการสั่งซื้อ (ปกติ หรือ BEC), รายการและจำนวนสินค้าที่จะสั่งซื้อและจำนวนเงินให้พร้อมก่อนโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
 2. 2.2 โทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-726-9030 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสาย กรุณาแจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ตามขั้นตอน โดยเบื้องต้นท่านจะต้องแจ้งรหัสสมาชิกผู้ดำเนินการสั่งซื้อทุกครั้งก่อนทำรายการสั่งซื้อ
 3. 2.3 เจ้าหน้าที่จะให้ท่านระบุวิธีการการรับสินค้า ว่าท่านต้องการรับสินค้าด้วยตนเองที่สาขาใด หรือ ต้องการใช้บริการจัดส่งสินค้า (กรุณาดูรายละเอียดเรื่องบริการการจัดส่งสินค้า)
 4. 2.4 เจ้าหน้าที่จะให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงิน (กรุณาดูรายละเอียดเรื่องวิธีการชำระเงินค่าสินค้า) เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทวนรายการสั่งซื้อเพื่อความถูกต้องพร้อมแจ้งเลขที่อ้างอิงของการสั่งซื้อให้ท่านบันทึกไว้ทุกครั้ง (รายการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่มิได้แจ้งยื่นยันการชำระเงินภายใน 19.30 น. ของวันทำการถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

3. การสั่งซื้อผ่านทาง Line ID : @aimstar.info

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line ID : @aimstar.info ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. ของทุกวัน พร้อมแจ้งรายการสั่งซื้อและระบุวิธีการชำระเงิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 3.1 ระบุรหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ, ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์
 2. 3.2 เลือกช่องทางการจัดส่ง (เลือก 1 ช่องทางดังนี้)

         - รับสินค้าด้วยตนเองที่สาขา พร้อมระบุสาขาที่ท่านสะดวกเข้าไปรับสินค้า
         - จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบทะเบียนสมาชิก
         - จัดส่งที่ร้าน 7-Eleven พร้อมระบุเลขที่สาขา 4 หลัก

 3. 3.3 ระบุประเภทของการสั่งซื้อ ปกติ หรือ BEC
 4. 3.4 แจ้งรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ และจำนวนเงิน
 5. 3.5 ระบุวิธีการชำระค่าสินค้า (เลือก 1 ช่องทางดังนี้)

         - โอนเงินชำระค่าสินค้า (โปรดระบุธนาคาร)
         - ชำระที่หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์บริการเอมสตาร์ (โปรดระบุสาขาที่ท่านสะดวกเข้าไปชำระค่าสินค้า)
         - ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (จะมี SMS แจ้งเลขที่บาร์โค้ด 15 หลัก ให้ท่านทราบเพื่อนำไปชำระค่าสินค้า)
         - ชำระผ่านเครื่อง mPOS (จำหน่ายให้กับนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับ แพลตตินั่มสตาร์ และสูงขึ้นไป)
         - เก็บเงินปลายทาง (COD) ยอดชำระตั้งแต่ 2,000 – 50,000 บาท
         - บริการรับชำระค่าสินค้า Bill Payment

 6. 3.6 เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทวนรายการสั่งซื้อเพื่อความถูกต้องพร้อมสรุปรายการสั่งซื้อให้ท่านทราบ โปรดตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันความถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง (รายการสั่งซื้อทาง Line ที่มิได้แจ้งยื่นยันการชำระเงินภายใน 19.30 น. ของวันทำการถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

4. การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Order Online)

บริษัทได้เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการสำหรับการสั่งซื้อสินค้าของนักธุรกิจเอมสตาร์ โดยนักธุรกิจเอมสตาร์สามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ช่วยบริหารจัดการทั้งเรื่องเวลา ความสะดวก และเพิ่มความถูกต้องของรายการสั่งซื้อตามที่นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องการ

ขั้นตอนในการทำรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนี้

 1. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถทำรายการสั่งซื้อออนไลน์ให้ตนเอง หรือนักธุรกิจเอมสตาร์ภายในองค์กรธุรกิจของตนเท่านั้น
 2. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถเข้า www.aimstarnetwork.com แล้ว Log in เข้าระบบใส่ User name และ Password ของตน แล้วเลือกเมนู “การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์”
 3. ระบบจะแสดงรหัส และชื่อของท่าน ซึ่งเป็นผู้ทำรายการสั่งซื้อ ท่านจะต้องกดเลือก “วิธีการรับสินค้า” ซึ่งมี 3 วิธีคือ
  1. 3.1 จัดส่งตามที่อยู่
  2. 3.2 รับด้วยตนเองที่สาขา ซึ่งหากท่านเลือกวิธีนี้ ท่านจะต้องกดเลือกสาขาที่ต้องการไปรับสินค้าด้วยตนเอง
  3. 3.3 รับที่ร้าน 7-ELEVEN ใกล้บ้าน
 4. กรอกรหัสสมาชิกของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นเจ้าของรายการสั่งซื้อ หากเป็นการสั่งซื้อให้ตนเอง ท่านต้องกรอกรหัสสมาชิกของท่านอีกครั้งหนึ่ง แต่หากเป็นการสั่งซื้อให้กับนักธุรกิจเอมสตาร์ที่อยู่ภายในองค์กรธุรกิจของท่าน ท่านต้องกรอกรหัสสมาชิกของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นผู้สั่งซื้อแล้วกด Enter ระบบจะแสดงชื่อของนักธุรกิจเอมสตาร์เจ้าของรายการสั่งซื้อ (ท่านควรตรวจสอบความถูกต้องทั้งชื่อและรหัสทุกครั้ง ก่อนการทำรายการต่อไป)
 5. เลือกประเภทการสั่งซื้อว่าต้องการสั่งซื้อ 1. แบบปกติ หรือ 2. แบบ BEC
 6. ใส่รหัสสินค้า แล้วกด Enter ระบบจะแสดงชื่อรายการสินค้า จากนั้นท่านจึงใส่จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ
 7. ท่านสามารถเพิ่มรายการสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อจนครบตามที่ต้องการ
 8. สำหรับในกรณีที่ท่านต้องการทำรายการสั่งซื้อให้กับสมาชิกมากกว่า 1 รหัส (การสั่งซื้อแบบกลุ่ม หรือ Group Order) ท่านจะต้องกดปุ่ม “กดเพื่อทำรายการสำหรับสมาชิกลำดับถัดไป” แล้วทำรายการเช่นเดียวกับข้อ 4 – 7
 9. เมื่อทำรายการสั่งซื้อจนครบทุกรหัสแล้ว ระบบจะแสดงวิธีการชำระเงินดังนี้ “บัตรเครดิตของธนาคารใดๆ หรือบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ”
  • หากท่านเลือกวิธีการรับสินค้าด้วยตนเองที่สาขา ให้ท่านกดปุ่ม “กดเพื่อดำเนินการขั้นถัดไป”
  • หากท่านเลือกวิธีการจัดส่งสินค้า
   • การสั่งซื้อเพียง 1 รหัส ระบบจะระบุชื่อนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นเจ้าของรายการสั่งซื้อนั้นๆ เพื่อการจัดส่งสินค้าไปให้
   • การสั่งซื้อเป็นกลุ่ม (Group Order) ให้ระบุชื่อนักธุรกิจเอมสตาร์ในกลุ่มที่มีรายการสั่งซื้อมากกว่า 1,000 พีวีขึ้นไปเพียง 1 รหัส สำหรับการจัดส่งสินค้าของทั้งกลุ่มไปให้ แล้วระบบจะแสดงที่อยู่ของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปให้อีกครั้งหนึ่ง ท่านต้องตรวจสอบที่อยู่ให้ถูกต้อง และกรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อที่ช่อง แล้วจึงกดปุ่ม “ กดเพื่อดำเนินการขั้นถัดไป ”

 1. การสั่งซื้อออนไลน์ กรณีที่มีค่าจัดส่ง ซึ่งอาจเกิดเนื่องจากจำนวนพีวีของสินค้าต่ำกว่าที่กำหนด หรือน้ำหนักสินค้ามากกว่าที่กำหนด (ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “การจัดส่งสินค้า”) ระบบจะคำนวณและแสดงค่าจัดส่งในรายการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
 2. เมื่อท่านกดปุ่ม “กดเพื่อดำเนินการขั้นถัดไป” ระบบจะสรุปรายการสั่งซื้อทั้งหมด เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง (ชื่อสมาชิก, รายการสินค้า, จำนวนสินค้า, จำนวนเงิน) จากนั้นเลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • กดเพื่อกลับไปแก้ไขรายการ : ระบบจะย้อนกลับไปยังหน้าทำรายการสั่งซื้อ เพื่อให้ท่านแก้ไขรายการใหม่ หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่มเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
  • กดเพื่อต้องการยกเลิกรายการทั้งหมด : ระบบจะย้อนกลับไปที่หน้าเริ่มต้นทำรายการใหม่ทั้งหมด
  • กดเพื่อทำรายการชำระเงิน : ระบบจะแสดงรายการในหน้าถัดไป
 1. เมื่อ กดเพื่อทำรายการชำระเงิน
  • หากท่านเลือกการชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (เดบิต) (ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อครั้ง ซึ่งธนาคารจะหักจากบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ) ระบบจะแสดงหน้ารายการหักบัญชีผ่านธนาคารออนไลน์ ท่านจะต้องใส่รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของบริการธนาคารออนไลน์ของท่าน (ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต) หลังจากนั้นให้กดปุ่ม เข้าระบบ ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปรายการชำระเงิน ถ้าข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม ตกลง
  • หากท่านเลือกการชำระเงินโดยตัดจากบัตรเครดิต (ฟรีค่าธรรมเนียม) ทั้งนี้ระบบจะแสดงการทำรายการชำระเงินผ่านบริการของธนาคารโดยระบบตัดบัตรเครดิต ท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม Submit ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปรายการชำระเงิน ถ้าข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม ยืนยัน (Confirm)
 2. เมื่อท่านทำรายการตามข้อ 12 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง “หมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์” ซึ่งท่านจะต้องใช้หมายเลขอ้างอิงนี้ในการติดต่อกับพนักงานบริษัท ในกรณีที่ท่านเลือกรับสินค้าด้วยตนเอง ณ สาขาที่ท่านระบุไว้
 3. สินค้าที่ไม่สามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ คือ สินค้าโปรโมชั่นพิเศษที่บริษัทกำหนด หรือสินค้าที่ ขาดตลาดชั่วคราว (TNA : Transient Not Available) โดยระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ขาดตลาดชั่วคราวไว้ในหน้าแรกของการทำรายการสั่งซื้อเมื่อท่านกดเลือกวิธีการรับสินค้าแล้ว
 4. หากท่านทำรายการเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อของท่านได้ใน “ รายงานการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ”

5. การสั่งซื้อสินค้าทาง เอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online)

บริษัทได้เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์และลูกค้าวีไอพี โดยท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายดายและสะดวกสบายผ่านช่องทาง เอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ (aimstar shopping online) หน้าเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com ระบบการสั่งซื้อสินค้าเอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ สะดวกรวดเร็วด้วยขั้นตอนที่เข้าใจง่าย

ขั้นตอนในการทำรายการสั่งซื้อ เอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ (aimstar shopping online) ดังนี้

 1. เลือกสินค้าที่ต้องการ เลือกสินค้าของท่านแล้วกดปุ่ม ซื้อเลย หน้าจอจะแสดงรายการสินค้า สามารถแก้ไขจำนวน ลบรายการได้ (กรณีที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติมให้กดปุ่ม เลือกสินค้าเพิ่ม) จากนั้นกดชำระเงินเพื่อทำรายการต่อ
 2. สมาชิกล็อกอิน เมื่อท่านเลือกสินค้าครบแล้ว กดชำระเงิน ท่านจะต้องระบุรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน (กรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กดปุ่มสมัครสมาชิกฟรี) จากนั้นกดขั้นตอนต่อไปเพื่อทำรายการต่อ
 3. เลือกวิธีจัดส่ง ท่านจะต้องทำการเลือกที่จัดส่งสินค้าเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน จากนั้นกดขั้นตอนต่อไปเพื่อทำรายการต่อ โดยท่านสามารถเลือกวิธีการจัดส่งได้ดังนี้
         - จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบทะเบียนสมาชิก (โดยเลือก ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)
         - ระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าด้วยตนเอง (โดยเลือกใช้ที่อยู่อื่น ๆ)
         - จัดส่งที่ร้าน 7-Eleven พร้อมระบุเลขที่สาขา 4 หลัก โดยระบบจะแสดงชื่อสาขาให้ท่านทราบ
 4. เลือกวิธีชำระเงิน ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อกดสั่งซื้อสินค้า ระบบจะบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อและสรุปรายการสั่งซื้อให้แก่ท่าน (ท่านสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อเพื่อเก็บไว้ใช้อ้างอิงในภายหลัง) โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระค่าสินค้าได้ดังนี้
         - ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์
         - ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
         - ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
         - ชำระที่ศูนย์บริการเอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค
         - ตัดบัตรเครดิต ผ่านเครื่อง mPOS
         - เก็บเงินปลายทาง (COD) ยอดชำระตั้งแต่ 2,000 – 50,000 บาท
         - พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินของธนาคาร (Pay in Slip)

กรณีที่ท่านเลือกชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพานิชย์ เรียบร้อยแล้วท่านจะต้องแจ้งกลับมายังบริษัทในช่องทางดังนี้

(รายการสั่งซื้อทาง เอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ ที่มิได้แจ้งยื่นยันการชำระเงินภายใน 19.30 น. ภายใน 2 วันทำการถัดไป รายการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

 1. ทางอีเมล payment@aimstarnetwork.com
 2. โทรศัพท์แจ้งยืนยันการชำระเงินที่หมายเลข 02-726-9030 เวลา 10.30 – 19.30 น.
 3. ส่ง MMS สลิปการโอนเงินของท่านมาที่หมายเลข 086-889-0687
 4. ส่งรูปสลิปการโอนเงินของท่านมาที่ Line ID: @aimstar.info