รายละเอียดประกอบการสมัครเป็นลูกค้าวีไอพี (VIP Client)

 1. การสมัครเป็นลูกค้าวีไอพีไม่ต้องเสียค่าสมัคร รวมทั้งไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ
 2. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป กรอกเอกสารประกอบการสมัครเป็นลูกค้าวีไอพี
 3. ผู้สมัครจะต้องมิได้ดำรงสถานภาพลูกค้าวีไอพี หรือนักธุรกิจเอมสตาร์อยู่แล้วในขณะนั้น
 4. หากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคู่สมรสที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์อยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าการสมัครเป็นลูกค้าวีไอพีเป็นโมฆะ
 5. ระยะเวลาการเป็นลูกค้าวีไอพี 1 ปี โดยบริษัทฯ จะให้บริการต่ออายุลูกค้าวีไอพีอัตโนมัติอีก 1 ปีเมื่อลูกค้าวีไอพีมีการสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปในปีนั้นๆ
 6. ลูกค้าวีไอพีสามารถซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคได้ในราคาสมาชิก แต่จะมิได้รับคะแนนจากการซื้อสินค้า (คะแนนที่เกิดจากการซื้อสินค้า จะถูกรวมอยู่ในคะแนนลูกค้าวีไอพีของผู้สปอนเซอร์ ซึ่งเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ที่ให้การสปอนเซอร์และให้บริการแก่ลูกค้าวีไอพีนั้นๆ )
 7. ลูกค้าวีไอพี จะได้รับการรับประกันความพอใจจากสินค้า 100%
 8. ลูกค้าวีไอพี สามารถลาออกได้โดยยื่นเอกสารแสดงความจำนงที่จะลาออกพร้อมเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชนแก่บริษัทฯ
 9. ลูกค้าวีไอพีที่สมัครในนามบุคคลธรรมดา สามารถขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์โดยมีผู้สปอนเซอร์รายเดิมได้ทันที โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์
 10. ลูกค้าวีไอพีที่สมัครในนามนิติบุคคล จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ได้
 11. ลูกค้าวีไอพีที่ต้องการสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์กับผู้สปอนเซอร์รายอื่น จะต้องทำเรื่องขอลาออกจากผู้สปอนเซอร์รายเดิม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันลาออก
 12. ลูกค้าวีไอพีที่ยังไม่หมดอายุ แต่หากผู้สปอนเซอร์หมดสมาชิกภาพไปก่อน ลูกค้าวีไอพีจะได้รับการดูแลและบริการจากผู้สปอนเซอร์ ของผู้สปอนเซอร์ในลำดับถัดขึ้นไป คะแนนที่เกิดจากการใช้สินค้าของลูกค้าวีไอพีก็จะถูกรวมอยู่ในคะแนนส่วนตัวของผู้สปอนเซอร์ ของผู้สปอนเซอร์ลำดับถัดไปนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
 13. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้การพิจารณายกเลิกการเป็นลูกค้าวีไอพีอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ ทุกประการ เมื่อตรวจพบการกระทำอื่นใด ที่นอกเหนือจากการซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคเท่านั้น เช่น การนำสินค้าไปจัดจำหน่ายต่อ การละเมิดเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ การสร้างความเสื่อมเสียแก่บริษัทฯ เป็นต้น