นวลแพร - จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ

นวลแพร-จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ

ผู้สปอนเซอร์ : วชิราภรณ์ อุณหประเสริฐกูล - ปกรณ์ บุญฤทธิ์ธงไชย

อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 10 เมษายน 2553