รุจิวรรณ - อภิณัฐ พวงมาลี

รุจิวรรณ - อภิณัฐ พวงมาลี

ผู้สปอนเซอร์ : วชิราภรณ์ อุณหรประเสริฐกูล - ปรกรณ์ บุญฤทธิ์ธงไชย

อาชีพ : คอมพิวเตอร์กราฟิก - ธุรกิจเกียวกับรถยนต์พลังงานทางเลือก

วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 26 กรกฎาคม 2552