นพรัตน์ - ประวัติ อรุณแก้ว

นพรัตน์ - ประวัติ อรุณแก้ว

ผู้สปอนเซอร์ : พนิตตา อร่ามรักษ์ - สมชาย อานันทนะ

อาชีพ :

วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ :

     ครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข เป็นสิ่งที่ทุกคนปราถนาซึ่งจะให้สมบูรณ์เเละเป็นความสุขที่แท้จริง ต้องประกอบด้วย ความสุขทางใจ บวกกับทางกาย  ส่วนใหญ่ความสุขทางใจสามารถทำได้ แต่ความสุขทางกายหลายคนพยายามทำหลายๆ อย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขที่ตนต้องการ ถึงแม้ว่าบางครังจะเป็นความสุขบนความทุกข์ของคนรอบข้างก็ตาม ส่งผลให้เกิดปัญาหาตามมามากมายกลายเป็นความทุกข์ที่เราเองไม่ต้องการความสุขทางกายเกิดจากการมี 3 อย่าง ดังนี้

  1. มีแรง คนเราจะมีแรงต้องดูแลสุขภาพของตนเอง กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  2. มีเงิน คนเราต้องรู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพ ขยันขันแข็ง เก็บออม ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าและจำเป็น
  3. มีเวลา คนเรามีเวลาคนละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน จะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อเกิดประโยชณ์สำหรับตนเอง ครอบครัว และสังคม

     จะเห็นได้ว่าขณะที่เราเรียนหนังสือเรามีเวลา มีแรง แต่ต้องขอเงินพ่อแม่ใช้ จึงหาความสุขไม่ได้ ต่อมาเมื่อเราทำงานเอง เงินก็มี แรงก็มีแต่ต้องใช้เวลาทำแต่งาน หาความสุขไม่ได้อีกแล้ว หลังเกษียณอายุมีเวลาแต่ไม่มีแรงเพราะความแก่ ดังนั้นคนเราจะมีความสุขได้จะต้องมีแรง มีเงิน และมีเวลาเป็นของตัวเอง เอมสตาร์ เป็นมากกว่าธุรกิจ เป็นธุรกิจกับพันธะกิจ ธุรกิจมีเป้าหมายมีกำไร ขาดทุน ผลตอบแทนที่คุ้มค่า งบประมาณ พันธะกิจเป็นการดำเนินกิจกรรมที่มีความผูกพันธ์ทำด้วยใจผลของพันธะกิจคือ ชีวิตมีความสุข การทำพันธะกิจจะทำให้เกิดความศรัทธาและทำให้เกิดผลดังนี้

  • อุปสรรคจะกลายเป็นอุปกรณ์
  • ความพ่ายแพ้จะกลายเป็นพลัง
  • ความยากจะกลายเป็นง่าย

     เพียงการตัดสินใจสำเร็จ หาเหตุผลสำคัญ ที่สุดในชีวิตสักครั้ง หนึ่งเหตุผล เริ่มจากการให้ แบ่งปัน ช่วยเหลือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เป็นพลังอันยิ่งใหญ่สู่ความสำเร็จ