พ.ต.ต.ดร.พัสกร - อุรวี จิตตรัตน์

พ.ต.ต.ดร.พัสกร - อุรวี จิตตรัตน์

  ผู้สปอนเซอร์ : สุนทร พงษ์สุระ

  อาชีพ : รับราชการ

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 5 พฤษภาคม 2552