นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับเพิร์ลสตาร์

เบญจพร มั่นอยู่ - รัฐชาตร์ ทองยู
กรรณิการ์ ยิ่งสวัสดิ์ - พิเนตร คำเอม
กฤติกา แพ่งนคร
ชยากร โกเมนทร์

ธเนศ - อาริยา เนียดพลกรัง
ภวัต บงกชเดชอุดม
มาริษา เนียมนิ่ม

ลดามณี หุตะวัฒนะ
วราภรณ์ เตชะนันท์
วิไลวรรณ อารีญาติ