นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับซิลเวอร์สตาร์

กัญจน์ณัฏฐ์ เชาว์ไว
กิ่งวิวรรณ์ นกเกษม
ขวัญใจ ประประโคน
จุฑารัตน์ สุริยะกาญจน์
ชัยศรี โปติ
ณรงค์พล แตงทอง
ดลชัย บุญณะ
ดวงฤทัย หุตะวัฒนะ
บุญช่วย ประประโคน
พจมาน เมฆสุวรรณ
เพชรา ทองประดิษฐ
มัสยา โสภาพุฒ
รอฮานี ดะละซู
ลดามณี หุตะวัฒนะ
วิเชท ปรีชาชาญ
วิภาวดี เพชรชู
วิไล ขันชัย - เสน่ห์ กิ่มเกลี้ยง
สุดใจ หุตะวัฒนะ

สุภาพ - สมพร กองสิน
สุเมธ แตงทอง
อนุชา เชาว์ไว
อัสรี อีซอ
ฮัสนีฮา อีซอ
กรวิทย์ เครือนวล
กัญจนา ประประโคน
กัญญาณัฐ นันตี - ธีระพล สุทเงิน
เกรียงไกร - ทิพวรรณ์ ไชยสิทธิ์
จรัญ สงจันทร์
จันทร์เพ็ญ เกตุพุก
จารุดา สานันท์
เจริญพร โพธิ์ศรีทอง
ชัยณรงค์ ศรีทา
ชื่นนภา พูนสุข
ณัฐสุรางค์ ดลราศรี
ณัทพงศ์ จุลรอด - ธัญลักษณ์ พิศภักร์
ธิติมา เชี่ยวชาญ

นรินทร์วัต กระต่ายทอง
บุญทัน สุขเจริญ
ปณิดา รอดจารุวัฒน์
ปทุมวดี ธงงาม
ประยงค์ ทองคำศรี
เยาวลักษณ์ ทองศาล
รามณรงค์ แพทย์รอบรู้
ลัดดา พิทักษ์นัยกุล
วไลลักษณ์ แถมมั่น
วิรัตน์ พันธ์จำปา - ชวดี ไสยาสน์
สมชาย เซี่ยงหวอง
สมศักดิ์ เอี่ยมชัย
สุกัญญา เจอะมะ
สุรีย์ แก้วเขียว
เสาวลักษณ์ มีอุสาห์
อภิเดช กุลประยงค์
อมรศรี ยะมะหาร