นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับโกลด์สตาร์

เกศิณีย์ เครือณรงค์
ขวัญชัย - ดรุณี สัจกุล
ณัฐณิชา อ้อยหวาน
ทองรักษ์ ทองประดิษฐ
พนมพร เพชรมณี - ปรานิสา อุ่นอก
ไพรัช ศรีโท
มยุรี เชาว์ไว
รัชนี - ธวัช โฉมทองดี
สุกัญญา พลอยกระจ่าง
สุริยะ ปานยืน
เสมอแข นามแก้ว
อมิตา แอหลัง
อาสือหม๊ะ บินมะเย็ง
กานดา หิ้มทอง
จงรัก อุดมสิทธินุกูล
กิตติยา แซ่ลิ้ม

จุฬาลักษณ์ - พัลลภ อินสว่าง
ชมพูนุท อุดมสิทธินุกูล
ชาณิช ตั้งวัฒนภูมิ
ณรงค์ชัย - วิลัย นันใจป้อ
ธนพรรณ ญาณสมบัติ
ธนศักดิ์ พวงจันทร์
ธนิตศักดิ์ กิตติพัฒน์อัญญา
ธีรเมธ ตะพรม
ธีระยุทธ - แววนภา ไชยชนะศรี
นพวรรณ ศิริรักษ์
น้ำทิพย์ ดาราทอง
นิพา ผาปาน
บวร - วรรณกนก เขื่อนสุข
บุญมา ศิริรักษ์
ประทวน ปัญญาละ - กัญญา นวลคำ
ปทุมทิพย์ ญาณสมบัติ

ประยูร สังข์ทอง - มาริสา พุ่มซ้อน
ประสิทธิ์ หล่อสุวรรณ
ปิยะชัย ธีระวงศ์ไพศาล
พุฒิพัฒน์ รัตนพิริยสกุล
รุ่งทิวา พาพะหม - กิตติพงษ์ แย้มมา
วิโรจน์ รอดสดใส
ศิรินทิพย์ โพธิ์ชัย
สมญา อินทร์ไพร
สวง ขำเขียว
สุกาญจนา ศรีโสภา
สุกานดา ทองใบ
อชิรญา กาญจนกันติ
อภิชญา อรุณแก้ว
อมร ดาวเรือง
อังคณา ศิริรักษ์