นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับโกลด์สตาร์

ผู้ดำรงคุณสมบัติในปี 2560

กัญญา ตันแสนทวี
กานต์ เพิ่มทวี
กิตติญา โคตรดก
กิตติพงษ์ แย้มมา
ไกรสร อาราวี - นวกมล ธรรมาโภคิน
จรัสศรี - นิยม สุวรรณวงศ์
จันทิมา โพธิ์คำ
จิรศักดิ์ เรืองเวช
ชาลิณีย์ ปิยะสาครสิทธิ์
เชิดศักดิ์ มณีน้อย
ซังคอรย์ อาดีการี - ตุ๊กตา ทาปา
ฐิตาภรณ์ นุมาศ
ฐิตาภัสร์ ปิยะสาครสิทธิ์
ณภาพร ภัชรบรรจง
ณัฎฐ์ชัญญา จันทร์กระจ่าง
ณัฏฐชัย จันทร์ทิพย์
ณัฐชลินท์ สุบิน
ดวงแก้ว - กมล แสงครุฑ
ถ่าย พ่วงพูลพันธ์
ทิพยเนตร คำคุณเมือง
ธวัชชัย รวมสุข
ธีรวัฒน์ ปิยพสุนทรา
ธีระเทพวิสิฐ แพงไพรี

นัทธมน สุวรรณวงศ์ - สรสิช ถาวรผล
นันทนา ศรีทา
นุสรา สุขอนันต์
เนตรธิดา พรจีรญาดา
บุษญา หนูหริ่ง
ปฐมา ภากรณ์
ประภาวัลย์ ปานกลิ่นกลุดิษย์
ปรัชนันท์ ปานกลิ่นกุลดิษย์
ปราณี บุญวัน
ปุณิกา ขำคมเขตร์ - ยรรยง คำมาศ
พงษ์ปภัศร์ ปิยะธนารัฐ
พัทธ์นันท์ บูรณานุสรณ์
พิณทิพย์ ตันแสนทวี
เพ็ญ โฮริกุจิ
เพิ่ม ยังมี
มาริสา สายด้วง
ยุพิน ทองสงค์
ละม่อม - อุทาน มรกตเขียว
วลีพร ถาวรผล
วิภาดา พาพะหม
วิลาวรรณ แก่นยิ่ง
วิไลลักษณ์ เพชรทักษิณา

ศศกรณ์ สิงห์ตระหง่าน
ศศิกานต์ แก้วจวง
ศศิธร บุพพัณหสมัย
ศิริ จันทร์แสงรัตน์
ศิริรัตน์ เรืองศรี
ศุภรดา บัตรสูงเนิน - ชาติชาย กังเจริญ
สาธิต กระต่ายทอง
สุทธิศักดิ์ สวนจันทร์
สุทิน พยอมบน
สุภาณี ปิยพสุมทรา
สุภาภรณ์ - เอกลักษณ์ นาคคันธร
สุริยา ประทุมพวง
สุวรรณ หนูบ้านเกาะ
หนูแดง สมบุญ
อภิญญา - วีระ อังคสุภณ
อภิษณากรณ์ วงศ์รัตนสังวร - ธวัชชัย รัตนสังวร
อริสรา กาญจนกันติ
อัครวุฒิ โลหิตกาญจน์
อัญชลี พรศิริ
อำนวย บุญเชิด
อุษณีย์ นุชสี
ส.อ.หญิง เขมิกา รชตรชานนท์

ผู้ดำรงคุณสมบัติในปี 2559

กนกวรรณ สุวรรณจรัส
กนกอรพรรณ แสงสว่าง
เขมาภรณ์ ปทุมวัน
จันทรา ละมั่งทอง
จันทิมา ดาแพง
จารุวัน เกษาพร
จิรวัฒน์ เสรีตระกูลชัย
ฉลองชัย จำเริญไพบูลย์ผล
ชนุตพร คุณพรม
ชัยณง บุญแต้ม
ชุติมา ยินดี
ฐิรญาดา - คุณ จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ
ณัฐพงษ์ กำลังมา
ตีพะ ดะละซู
ดาอารินทร์ วิชิตฉัตรตานนท์ - โชติอนันต์ รุจิโรจน์กุลธร

ทัศณิชา ยินดี
ธรวารินทร์ แก้วกล้า
นิภา บุญปก
บุญเลิศ คำสวัสดิ์
ปพิมพ์กร จำเริญไพบูลย์ผล
ปรางค์ชนก พรมทา
ปัญญา ที่สอาด
พรชัย เจริญยิ่ง
พูน ปัดตาละโฟ
ภานุมาศ - บุหลัน พจนาพิทักษ์
ยุพเรศ มากดี
ละออง คงดี
วรนันพงศ์ อมรวงศ์เดชา
วรษมน ศิริวชิโรวัฒน์
วัลลภ อดกล้า

วิชัย ที่สอาด
สมควร - สุวรรณนี คิมหันต์
สมศักดิ์ หล่ายมณี
สวย ชื่นศิริ
สาคร หร่ายมณี
สาธิยา กระต่ายทอง
สาวิตรี เสาดา - วิศิษฐ์ สายเขื่อนสี
สุขุมาล กุลบุตร
สุพรรณี เสนารินทร์
สุภัสสรณ์ - ประจวบ สินไพบูลย์
เสลา เกษาพร
อรรถชัย โอ๊ยนาสวน
อรวรรณ ลัดดาวงค์
อัมภาวรรณ์ สุนั่น
ว่าที่ร.ต.หญิง พรทิพา ไตรภพ