นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับแพลทตินัมสตาร์

ผู้ดำรงคุณสมบัติในปี 2560

ทศนคร วงค์ยาง
พรอนงค์ ครุทธา - จีรพล หน้าเสือ
ปริศนา ชัยธนะตระกูล - รังสิต ศุขเขษม

สิทธิโชค - สมพร จะก่อ
อดิศักดิ์ - จารุวรรณ ปากดีหวาน

อัฑฒ์อภิพล ไทยสุวรรณ
ไตรณรงค์ - พรรณี ห้องแซง

ผู้ดำรงคุณสมบัติในปี 2559

ชุติมา กังดี
รมละ มานะบุตร

วน เพชรรัตน์

สุกฤตา ละมั่งทอง