ประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์

ไตรรัตน์ - สุภิญญา ชูประภาวรรณ
ความสุขทุกสิ่ง เป็นจริงที่เอมสตาร์
ราเชด - ว่าที่ ร.ต.หญิง อสินี ดาดา
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ย่อมต้องการการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆ
อัครวัฒน์ - ธันยนันท์ รติพร้อมพงษ์
พรปวีณ์ เสรีตระกูลชัย
ความสามารถที่ปราศจากโอกาส ก็คือความสูญเปล่าของชีวิต
พนิตตา อร่ามรักษ์ - สมชาย อานันทนะ
ชีวิตกำหนดเอง อย่าหวั่นเกรงต่ออุปสรรค จุดหมายสวยงามนัก ประจักษ์จริงที่เอมสตาร์
ณัฐพล กิติคุณ
โชดีเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเอง มันจะคงอยู่ตลอดไป
นงลักษณ์ ถิระพร
ความสำเร็จที่ได้รับจากการเรียนรู้แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้คนในองค์กรให้ได้รับความสำเร็จเช่นเดียวกัน
ณิชรัตน์ ศรีสิงหสงคราม
ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ถ้าใจเราบอกว่าทำได้
ณัชพงศ์ชัย อักษรสิทธิ์ - ภัทรวดี ศรีแฉล้ม
เอมสตาร์เป็นความจริงที่คุณสัมผัสได้ ไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป
มนตร์พนัส เสริฐศิริ
หากมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าอุปสรรคใดๆคุณก็จะผ่านมันไปได้
ณัชชา หิรัณยโกวิท - นิวัติ โคตรดก
เมื่อคุณเข้าใจ Aim Star แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
วาสิตฐี - สมเกียติ บุญฤทธิ์ธงไชย
เอมสตาร์ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้อย่างแน่นอน
นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับเอมเมอร์รัลด์สตาร์

วิฑูรย์ปกฆรักษ์ จันทิปะ
ชุดาธาร นิลวงค์
ด.ต.ศรัณย์ยุทธ - เพลินพิศา จิรธนรุ่งโรจน์
อ่าหลีม - มะลิวัล แอหลัง
ชลิดา กุลธรฉัตรคุปต์
ชยางกูร โกเมนทร์
นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับแซฟไฟร์สตาร์

นพรัตน์ - ประวัติ อรุณแก้ว
ความเชื่อมั่นและศรัทธาที่มีอยู่ในตัวคุณ จะนำพาสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอย่างแน่นอน
รุจิวรรณ - อภิณัฐ พวงมาลี
ทพ.คมศักดิ์ โชคอำนวย
ภญ.สิปปมาศ – นพ.ภัทร อำนาจตระกูล
ความสุขกับการใช้ชีวิต โดยไม่ต้องกังวลกับความไม่แน่นอนในอนาคต
นวลแพร - จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับรูบี้สตาร์

อัจฉรา แซ่ลิ่ง

ศิณรัศม์ วัฒนกุลธิรัตน์

พรเมธินท์ ฐิติพงษ์วรภัทร

ภัทรานิษฐ์ - นิธิรุจน์ วุฒิอริยวัฒน์

สุนทร - เสาดะ ทรงเลิศ

พ.ต.ต.ดร.พัสกร - อุรวี จิตตรัตน์

ภัทธรี - ประสาธน์ หนองตรุด

ปัทมวรรณ ตั้งต่อนิรันดร์

ณธญพงษ์ ภักค์เรืองฤทธิ์ - มาลี แซ่หลี

ทรัพย์นภา ชวลิตสกุลชัย

วาส เสาศิลา - อมรรัตน์ คุณเศรษฐ์

เฉลี่ยง จิตนา

บุญส่ง นนทธิ

สุนิศา - สมบัติ เมืองน้อย

วาสนา - จักรพงษ์ อภิญญาภิชน

ฉลาด ราโชติ

พาขวัญ วัฒนชัย

สุภาพชยนต์ วงศ์ปาละกุล

อัควัฒน์ กีรติรวีพัชร์

ฉัตรพัฒน์ - จุไรรัตน์ กฤตย์เดชศรี

อมฤต - ชัชชญา ธนะภาวริศ

นิวัฒน์ วาดทองหลาง

เตชิต ไพศาลธนิก - ปวีนา พลวงค์

ไขแสง จันทร์แสงรัตน์-จำเรียง เกษาพร