กิจกรรมเพื่อสังคม

2016-02-25

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและส่วนรวมมาโดยตลอด เราให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ (แบบไม่มีข้อผูกมัด) นักเรียนทุนของเอมสตาร์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริด้า มหาวิทยาลัยจอห์นฮอบกิ้นส์ เป็นต้น เราให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศมานับไม่ถ้วน อาทิ อุทกภัยน้ำท่วมในประเทศไทย ประเทศเมียนม่าร์ เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เฮติ หรือ สึนามิที่ญี่ปุ่น เป็นต้น เราให้การสนับสนุนทางด้านสาธารณสุขเช่น มอบเครื่องช่วยหายใจ มอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับเด็กในห้องไอซียู มอบรถทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ครบชุดแก่มูลนิธิพ.อ.ส.ว. นอกจากนี้เรายังได้ร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทย หรือ มูลนิธิอื่นๆ อีกมากมาย รายได้ของมูลนิธิมาจากเงินบริจาค และ การจัดงาน “เอมสตาร์แชริตี้” ซึ่งได้กระทำมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าสังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ หากแต่ต้องการความสามัคคี และ ความเสียสละ คนละเล็กคนละน้อย ค่อยๆสร้างเสริมให้เกิดสังคมที่น่าอยู่นั้นขึ้นมา สิ่งนี้มิใช่เพียงการทำเพื่อความสุขของตนเองเท่านั้น หากแต่ยังสามารถส่งมอบสังคมที่งดงามและอบอุ่นให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปได้อีกด้วย

บริษัทฯ ได้จัดตั้งมูลนิธิเอมสตาร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 เลขทะเบียน : กท1803 โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ

 1. เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน
 2. เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขพื้นฐาน
 3. เพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อร่วมมือกับองค์การหรือสถาบันอื่น ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันเพื่อสาธารณประโยชน์
 5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

* มูลนิธิเอมสตาร์เป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 2217 *

กิจกรรมที่ผ่านมา

 • ทุนการศึกษาเอมสตาร์ ระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงปริญญาเอกในต่างประเทศ (แบบไม่มีข้อผูกมัด)
 • ทุนการศึกษาระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาภายในประเทศ (แบบไม่มีข้อผูกมัด)

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 มูลนิธิเอมสตาร์ ได้มอบทุนการศึกษาและโล่เกียรติคุณแก่นักเรียนทุนเอมสตาร์ ระดับมัธยมปลาย และ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553 จำนวน 20 ทุน

รายชื่อนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 ทุน

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน คณะวิชา
1 นายสิขริณญ์ อุปะละ มหาวิทยาลัยมหิดล - รพ.ศิริราช ปี 4 - แพทยศาสตร์
2 นายคณิต เต็มไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล - รพ.รามาธิบดี ปี 4 - แพทยศาสตร์
3 น.ส.กันต์กมล เจริญวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 1 - แพทยศาสตร์
4 น.ส.แพรลดา วงศ์ศิริเมธีกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 1 - แพทยศาสตร์
5 นายจักรพันธ์ จันภิลม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ปี 1 - วิศวกรรมศาสตร์
6 น.ส.อินทิรา แสวงหาทรัพย์ สถาบันเทคโนฯ ลาดกระบัง ปี 1 - วิศวกรรมศาสตร์
7 น.ส.อธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2 - วิศวกรรมศาสตร์
8 น.ส.ธันยนันท์ ธีรนัฐพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2 - วิศวกรรมศาสตร์
9 น.ส.จริยา กำลังมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 1 - ชีววิทยา
10 น.ส.ฐิตาพร ปุณยหทัยกุล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ปี 1 - วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางอาหาร

รายชื่อนักเรียนทุนระดับมัธยมปลาย จำนวน 10 ทุน

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน คณะวิชา
1 น.ส.สมิตา ผดุงวิทย์วัฒนา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา พญาไท มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
2 น.ส.หนึ่งฤทัย พรมดิเรก ร.ร.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
3 น.ส.เบ็ญญา วิชาสวัสดิ์ ร.ร.สตรีวิทยา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
4 น.ส.แพร บริสุทธิ์ ร.ร.สตรีวิทยา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
5 นายเกียรติศักดิ์ เกตุจง ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
6 น.ส.ลิลิน เพชโรภาส ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
7 น.ส.กัญญารัตน์ พึ่มชัย ร.ร.กุมภวาปี จ.อุดรธานี มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
8 น.ส.ภิรมณ ปอกกันทา ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
9 น.ส.ปนัดดา มณีศรี ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง จ.สระบุรี มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
10 น.ส.เพชรรัตน์ ลาซ่า ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา3 จ.สุพรรณบุรี มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554 มูลนิธิเอมสตาร์ ได้มอบทุนการศึกษาและโล่เกียรติคุณ แก่นักเรียนทุนเอมสตาร์ ระดับมัธยมปลาย และ อุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2554 จำนวน 20 ทุน

รายชื่อนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 ทุน

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน คณะวิชา
1 นายณัฐวินทร์ โช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 1 - วิทยาศาสตร์
2 น.ส.นิตยา อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 3 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 น.ส.ดลฤทัย พุทธวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2 - แพทยศาสตร์
4 น.ส.หทัยภัทร เธียรตั้งพิริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 1 - วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
5 นายวิทย์สรัช สุนิลหงษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 1 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์
6 นายอวยชัย ริศรี สถาบันเทคโนฯ ลาดกระบัง ปี 1 - วิศวกรรมเคมี
7 น.ส.พิชญ์สราญ เวษฎาพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล - รพ.ศิริราช ปี 3 - แพทยศาสตร์
8 น.ส.พัชรินทร์ สัมมากิจกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2 - วิศวกรรมศาสตร์
9 นายธราวิชญ์ ประโยชน์วิบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 1 - วิศวกรรมศาสตร์
10 นายกษิต ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล - รพ.รามาธิบดี ปี 3 - แพทยศาสตร์

รายชื่อนักเรียนทุนระดับมัธยมปลาย จำนวน 10 ทุน

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน คณะวิชา
1 น.ส.ฆนาการ ปัญญารัตน์ ร.ร.พระหฤทัย เชียงใหม่ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
2 น.ส.กุลิสรา วังวราวุธ น.ส.กุลิสรา วังวราวุธ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
3 นายสิริพงศ์ สมประสงค์ ร.ร.สตรีศรีน่าน มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
4 น.ส.ผกากรอง พาติกะบุตร ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
5 น.ส.ผลิตา สิริโชติกุล ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
6 น.ส.ปานิชา ธนวุฒิบูรณ์ ร.ร.ราชินี มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
7 น.ส.ศุภรัชต์ เหลืองสุวรรณ ร.ร.โยธินบูรณะ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
8 น.ส.กุลฉัตร ปัญญาเวชมนตรี ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
9 นายปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
10 น.ส.คณิสสร เชยชม ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 มูลนิธิเอมสตาร์ ได้มอบทุนการศึกษาและโล่เกียรติคุณ แก่นักเรียนทุนเอมสตาร์ ระดับมัธยมปลาย และ อุดมศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปี 2555 จำนวน 20 ทุน

รายชื่อนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 ทุน

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน คณะวิชา
1 นายธนกฤต มังคละไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหิดล-ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
2 น.ส.พรกมล ติรณะประกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล-ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
3 นายฆนัท จันทรทองดี มหาวิทยาลัยมหิดล-ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
4 น.ส.สุภัสสร อมรมณีรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล-ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
5 น.ส.สุภัศรา เนื้ออ่อน มหาวิทยาลัยมหิดล-รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
6 น.ส.ภาดา โพธิ์สอาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 น.ส.ชยธิญา หลีเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 นายนันทกฤตย์ ใหม่รุ่งโรจน์ สถาบันฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 นายกรกต เฮ่าหนู สถาบันฯ พระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 น.ส.ณัฐฐินันท์ รักตะขบ สถาบันฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อนักเรียนทุนระดับมัธยมปลาย จำนวน 10 ทุน

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน คณะวิชา
1 น.ส.วริษฐา เพชรกลึง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
2 น.ส.นาถธิชา เจียมจิรอานนท์ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
3 น.ส.สโรชา จะระนะธัมโม ร.ร.สตรีวิทยา 2 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
4 นายเจตนิพิฐ แสงเพชร ร.ร.สามเสนวิทยาลัย มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
5 น.ส.ธนภร ธนวุฒิบูรณ์ ร.ร.ราชินี มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
6 นายกรธัช องค์ตระกูลกิจ ร.ร.สาธิตบางนา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
7 น.ส.สมฤทัย คำหม้อ ร.ร.นายางกลักพิทยาคม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
8 นายกิตติพัฒน์ กึมขุนทด ร.ร.นายางกลักพิทยาคม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
9 นายชัยวรุตย์ บุญขีด ร.ร.บุแกรงวิทยาคม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
10 น.ส.ญาณิศา สุวรรณ์ ร.ร.ชลกันยานุกูล มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2556 มูลนิธิเอมสตาร์ ได้มอบทุนการศึกษาและโล่เกียรติคุณ แก่นักเรียนทุนเอมสตาร์ ระดับมัธยมปลาย และ ปริญญาตรี รุ่นที่ 4 ประจำปี 2556 จำนวน 19 ทุน

รายชื่อนักเรียนทุนระดับปริญญาตรี จำนวน 9 ทุน

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน คณะวิชา
1 นายศุภวิชญ์ เกียรติศักดิ์โสภณ มหาวิทยาลัยมหิดล-ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
2 นายณัฐพงศ์ มโนมัยวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล-ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
3 นายเกียรติศักดิ์ มูลทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 นายสิริพงศ์ สมประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์
5 น.ส.ปวันรัตน์ ทวีกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
6 นายวงศกร โยธินวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 นายชญานนท์ กาใจ สถาบันฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 นายกษิดิศ ชัยวรพจน์ สถาบันฯ พระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 นายชัยวรุตย์ บุญขีด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อนักเรียนทุนระดับมัธยมปลาย จำนวน 10 ทุน

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน  
1 นายภานุพงษ์ เหลืองศิริธัญญา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา  
2 น.ส.ดมิศรา อังคานุกูลวิทย์ ร.ร.ราชินี  
3 น.ส.ศศิธร ซินคำ ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์  
4 น.ส.พิสชา สุขแสวง ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์  
5 น.ส.อภิญญา งอยผาลา ร.ร.สว่างแดนดิน  
6 นายกานต์ พงษ์พยัคเลิศ ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม  
7 นายธนพล เตชะศิรินุกูล ร.ร.นาคประสิทธิ์  
8 น.ส.โชติกา สกุลสอน ร.ร.ตะกั่วป่าเสนานุกูล  
9 นายภาคภูมิ ทวีสิทธิชาติ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม  
10 น.ส.สกุลเกศ เตชะสี ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  

 • ทุนเอมสตาร์สนับสนุนสถาบันการศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน และ นักเรียนทุนการศึกษาเอมสตาร์ จำนวน 100 ทุน ประจำปี 2557

 • ถวายสมทบมูลนิธิอานันทมหิดลเพื่อทุนการศึกษาอานันทมหิดล ระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงปริญญาเอกในต่างประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุน

 • มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในประเทศกัมพูชา จำนวน 40 ทุน ทุนละ 300,000 เรียล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000 เรียล ณ กรุงพนมเปญ

 • มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนชาวเมียนม่าร์ จำนวน 100 ทุน ทุนละ 100,000 จ๊าด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000 จ๊าด ณ นครย่างกุ้ง

 • มอบรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับให้บริการทันตกรรมสาธารณสุขครบชุด แก่ สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่สภากาชาดไทยเพื่อผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง

 • บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่ สภากาชาดไทยเพื่อสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวใน “เฮติ”

 • บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่ สภากาชาดไทยเพื่อสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิใน “ญี่ปุ่น”

 • บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่

 • บริจาคข้าวขาวหอมมะลิ 34,000 กิโลกรัม ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อส่งไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวภาคใต้ ที่ประสบอุทกภัย

 • บริจาคเครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยเด็กในห้องไอ ซี ยู สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

 • บริจาคเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Newport Wave e360) และ เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) สำหรับใช้ในห้องผู้ป่วย ไอ ซี ยู แก่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา

 • บริจาคโลหิต แก่ สภากาชาดไทย ณ เอมสตาร์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักงานใหญ่

 • กิจกรรมเพื่อเยาวชน “นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย เอมสตาร์ เดย์แคมป์”

 • เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

 • บริจาค 30,000,000 จ๊าด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเพื่อนๆ ชาวเมียนมาร์ที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของประเทศ

 • บริจาคเงินจากกิจกรรมเอมสตาร์แชริตี้ ครั้งที่ 1 แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

 • มอบผ้าห่มกันหนาว 5,000 ผืน แก่ น้องๆ ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวเย็น

 • มอบเสื้อกันหนาว 1,000 ตัว แก่ น้องๆ ในพื้นที่หนาวเย็นของจังหวัดเชียงราย