การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และแจ้งรหัสสมาชิกทุกครั้งในการติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับบริษัท
นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องระบุรายการสั่งซื้อตามชนิดของใบสั่งซื้อให้ถูกต้องว่าเป็นการสั่งซื้อสินค้าแบบปกติ หรือแบบ BEC

การสั่งซื้อสินค้า

 • การสั่งซื้อแบบปกติ

  หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าของนักธุรกิจเอมสตาร์ แล้วได้รับคะแนน (พีวี) ของสินค้าเข้าในรหัสสมาชิกนักธุรกิจเอมสตาร์ท่านนั้นทันที

 • การสั่งซื้อแบบ BEC (Business Express Channel)

  หมายถึง การที่นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อเพียงพอต่อการกระจายให้กับสมาชิกในองค์กรธุรกิจของตนเอง ช่วยประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักธุรกิจเอมสตาร์ควรพิจารณาใช้บริการ BEC ในปริมาณที่เหมาะสม และไม่มากเกินกว่าความต้องการของขนาดธุรกิจของตน และควรศึกษารายละเอียด ตลอดจนเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและการแจงยอดแบบ BEC ให้เข้าใจก่อนทุกครั้ง

รายละเอียดในการสั่งซื้อสินค้าแบบ BEC และการแจงยอด BEC

รายละเอียดในการสั่งซื้อสินค้าแบบ BEC และการแจงยอด BEC

 1. นักธุรกิจเอมสตาร์ที่สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบ BEC ได้ จะต้องเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับซุปเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไป เเละหากกรณีที่ท่านสมัครผ่านระบบออนไลน์ท่านจะต้องส่งใบสมัครเเละเอกสารประกอบการสมัครพร้อมทั้งได้รับการยืนยันการสมัครจากทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว (รหัสของท่านเป็นวงกลมสีฟ้า)
 2. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบ BEC ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยใช้ใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็น “ใบสั่งซื้อแบบ BEC” เท่านั้น ( ใบสั่งซื้อจะพิมพ์เป็นสีเหลือง )
 3. การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบ BEC ทำได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนน (พีวี) เท่านั้น
 4. เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เป็นการสั่งซื้อแบบ BEC ตามที่นักธุรกิจเอมสตาร์ต้องการจริงๆ โดยสังเกตที่ใบเสร็จรับเงิน จะระบุคำว่า “ แบบ BEC ” และแสดงรายละเอียดของรอบ BEC นั้นๆ พร้อมระบุวันสุดท้ายของการแจงยอดไว้ด้วย
 5. นักธุรกิจเอมสตาร์ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบ BEC จะได้รับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี / ใบส่งของ ในชื่อของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบ BEC ครั้งนั้นๆ ทันที โดยในใบเสร็จรับเงินจะระบุรอบของ BEC และวันสุดท้ายของการแจงยอดไว้ด้วยแล้วทุกครั้ง ทั้งนี้ ไม่นับรวมถึงรายการผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรโมชั่น
 6. การสั่งซื้อสินค้ารายการโปรโมชั่นแบบ BEC นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องแจงยอดภายในระยะเวลาของโปรโมชั่นด้วย ตัวอย่างเช่น สั่งซื้อรายการโปรโมชั่นแบบ BEC เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยที่วันสุดท้ายของรายการโปรโมชั่นนี้ คือ วันที่ 31 มกราคม 2559 ท่านจะต้องแจ้งยอด BEC ในรายการโปรโมชั่นนี้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 (เป็นวันสุดท้ายของการแจงยอด BEC ที่เป็นรายการโปรโมชั่น) ขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สั่งซื้อในวันที่ 22 มกราคม 2559 นั้น จะสามารถแจงยอด BEC ได้ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
 7. เมื่อนักธุรกิจเอมสตาร์ Log in เข้าระบบ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการสั่งซื้อแบบ BEC ได้ในรายงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อ BEC
 8. นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องรับผิดชอบในการแจงยอด BEC ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com ด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถฝากให้พนักงานกระทำแทนได้
 9. หากนักธุรกิจเอมสตาร์ให้รหัสลับ (Password) ของตนแก่บุคคลอื่น และทำให้บุคคลอื่นสามารถเข้าระบบองค์กรของท่านได้ย่อมหมายความว่าท่านพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของบุคคลนั้นด้วยทุกประการ
 10. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และแจงยอด BEC ตามรายการที่สั่งซื้อไว้ได้ตลอดระยะเวลาของรอบ BEC นั้นๆ ซึ่งระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน และรายงาน BEC ของท่าน
 11. ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อแบบ BEC จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ในทุกกรณี หากแต่เมื่อท่านแจงยอด BEC ให้กับนักธุรกิจเอมสตาร์ในองค์กรธุรกิจของท่านแล้ว ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถแสดงใบแจงยอด BEC เพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงานในการดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกันความพอใจ
 12. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถแจงยอด BEC ให้แก่สมาชิกภายในองค์กรของตนเองเท่านั้น โดยจะต้องเป็นสมาชิกที่ยังคงสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์
 13. นักธุรกิจเอมสตาร์ควรพิมพ์ใบแจงยอด BEC เพื่อส่งมอบให้นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ท่านแจงยอดให้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 14. เมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของการแจงยอด BEC ในรอบนั้นๆ ยอด BEC คงเหลือจะถูกแจงเข้ารหัสของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นเจ้าของ BEC นั้นๆ โดยอัตโนมัติ
 15. เมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของสินค้ารายการโปรโมชั่น ยอด BEC ของสินค้ารายการโปรโมชั่นคงเหลือ ก็จะถูกแจงเข้ารหัสของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นเจ้าของ BEC นั้นๆ โดยอัตโนมัติ
 16. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถตรวจสอบคะแนน (พีวี) ของยอดธุรกิจได้จากผังองค์กรของท่านในวันนั้นๆ สำหรับโบนัส และคะแนนท่องเที่ยวหรือคะแนนการสัมมนา จะแสดงให้นักธุรกิจเอมสตาร์ทราบในวันถัดไป
 17. นักธุรกิจเอมสตาร์ที่หมดสมาชิกภาพ ยอดธุรกิจของ BEC ที่เหลือ จะถูกนำเข้ารหัสของท่านที่เป็นผู้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบ BEC โดยอัตโนมัติ ณ วันที่ท่านหมดอายุ
 18. นักธุรกิจเอมสตาร์ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบ BEC ในประเทศใดๆ จะต้องแจงยอด BEC นั้นๆ ให้กับนักธุรกิจเอมสตาร์ขององค์กรที่อยู่ในประเทศนั้นเท่านั้น เช่น BEC ที่สั่งซื้อในประเทศไทย จะต้องแจงให้กับนักธุรกิจเอมสตาร์ในองค์กรของตนเองที่สมัครในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถแจงยอด BEC ให้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ในองค์กรของตนเองที่สมัครอยู่ในประเทศอื่นๆ ได้
 19. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้การพิจารณาแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ BEC อยู่ในดุลยพินิจของบริษัททุกประการ

คำแนะนำในการแจงยอด BEC ( BEC Clearing )

รายละเอียดในการสั่งซื้อสินค้าแบบ BEC และการแจงยอด BEC

การสั่งซื้อ BEC ในรอบเดือนใดๆ วันสุดท้ายของการแจงยอด คือ วันที่ 20 ของเดือนถัดไป

 1. Log in เข้าระบบ ใส่ User name และ Password (ซึ่งมีความสำคัญมาก ที่ท่านจะต้องเก็บรักษาเป็นความลับ)
 2. เลือกรายการแจง BEC (จาก Menu Bar)
 3. ใส่เลขที่ BEC หรือ กดเลือกเลขที่ BEC ของท่านที่ยังคงมีรายการเหลือให้แจงได้
 4. ใส่หมายเลขสมาชิกนักธุรกิจเอมสตาร์ ที่ท่านต้องการแจงยอดให้
 5. กดปุ่ม ทีละรายการ ระบบจะแสดง ในช่องแรก และแสดงช่องสี่เหลี่ยมสีแดง เพื่อให้ท่านใส่จำนวนที่ต้องการจะแจงยอด
 6. เมื่อใส่จำนวนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม เพื่อยื่นยัน
 7. ถ้ามีรายการที่ต้องการแจงยอดอีก ก็สามารถทำรายการตามขั้นตอนของข้อ 5 – 6 ซ้ำ
 8. เมื่อแจงยอดจำนวนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม save ระบบจะถามว่า ยืนยัน / แก้ไข / ยกเลิก
  • กรณี กดปุ่ม ยืนยัน ท่านจะไม่สามารถแก้ไขรายการแจงยอดได้อีก
  • หากต้องการ แก้ไข ก็สามารถเลือกกดปุ่ม แก้ไข รายการจะกลับไปให้ท่านแก้ไขใหม่
  • ถ้ากดปุ่ม ยกเลิก ระบบจะทำการยกเลิกการแจงยอดที่ท่านทำรายการไว้ และท่านต้องทำรายการใหม่
 9. เมื่อยื่นยันแล้ว ให้กดปุ่ม Print ระบบจะแสดงหน้าจอ Preview ใบแจงยอด
 10. กดปุ่ม Print ถ้าท่านได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ไว้แล้ว หรือท่านสามารถเรียกพิมพ์ใบแจงยอดในภายหลังก็ได้
  • กรณี กดปุ่ม Print จาก Menu Bar ถ้า Window ของท่านเป็น Internet Explorer 6.0 หรือ ต่ำกว่า การ Print ใบแจงยอดอาจจะไม่พอดีกับหน้ากระดาษ A4
  • กรณี กดปุ่ม Print จากหน้า Preview ใบแจงยอด จะต้องเป็น Internet Explorer 7.0 หรือสูงขึ้นไป
  • กรณีที่คอมพิวเตอร์ของท่านเป็น Internet Explorer 6.0 หรือต่ำกว่า ท่านสามารถ Download โปรแกรม Internet Explorer 7.0 ได้ฟรีจาก www.microsoft.com
 11. เมื่อ Print แล้ว ให้ปิดหน้า Preview ระบบจะกลับไปที่หน้าตั้งต้นใหม่ แล้วกดปุ่ม New เพื่อทำรายการต่อไป
 12. เมื่อกดปุ่ม New ท่านจึงจะสามารถแจงยอดได้ใหม่ โดยดำเนินการตามลำดับ ข้อ 3- 11 อีกครั้ง

หมายเหตุ : นักธุรกิจเอมสตาร์พึงให้ความสำคัญในการแจงยอด BEC ดังนี้

 • การแจง BEC Online ท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อสมาชิกที่ต้องการแจง รายการและจำนวนที่ต้องการแจงยอด ให้เรียบร้อยก่อนการกดปุ่มยืนยันขณะที่ท่าน save ข้อมูล เพราะหากท่านกดปุ่มยืนยันแล้ว จะไม่สามารถทำการแก้ไขใดๆ ได้อีก
 • กรณีที่นักธุรกิจเอมสตาร์ ทำการแจงยอด BEC ในวันสุดท้ายของเดือน ท่านจะต้องบันทึกข้อมูล ( กดปุ่ม save ) ก่อนเวลา 24.00 น. มิฉะนั้น ยอดที่ท่านแจง จะเข้าเป็นยอดธุรกิจของเดือนถัดไปทันที และจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ดังนั้นขอแนะนำให้ท่านหลีกเลี่ยงการแจงยอดในช่วงเวลาที่ใกล้กับ 24.00 น.