• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
 • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

การสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (ABO)

การสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ คือ การคว้าโอกาสที่ยิ่งใหญ่ ท่านจะมีสิทธิ์ทั้งในการซื้อสินค้าราคาสมาชิกเพื่อการบริโภคและการจำหน่าย รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการของเอมสตาร์อย่างเต็มรูปแบบ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการถักทอเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่จะสามารถเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ทุกครั้งที่ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้อื่นสามารถสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าวีไอพี หรือ นักธุรกิจเอมสตาร์ในองค์กรธุรกิจของท่าน ท่านควรให้ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ดูเเล ช่วยเหลือ และให้คำเเนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม ความสัมพันธ์ที่ดีย่อมทำให้องค์กรธุรกิจของท่านเเน่นแฟ้น อบอุ่น เเละสามารถขยายตัวยิ่งใหญ่ได้มากกว่าเดิม

การสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์สามารถทำได้ทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. กรอกใบสมัครเเล้วยื่นเอกสารที่บริษัท
 2. กรอกใบสมัครพร้อมคีย์ออนไลน์ เเล้วส่งเอกสารมายังบริษัท
 3. สมัครออนไลน์ สามารถทำได้ทางเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com หรือ เเอพพลิเคชั่น Aimstar Shopping Online
  • เมื่อสมัครออนไลน์และชำระค่าสมัคร 300 บาท แล้วท่านต้องพิมพ์(Print) ใบสมัครออกมาเซ็นกำกับแล้วจัดส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายังบริษัท
  • บริษัทจะจัดส่งชุดสมัครประกอบด้วยคู่มือนักธุรกิจเอมสตาร์ แคตตาล็อกสินค้า และใบเสร็จรับเงินไปให้กับท่านตามที่อยู่ในระบบ

     สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา, มารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้ปกครอง และของผู้สมัคร
 • กรณีของคู่สมรสทั้งที่จดทะเบียนสมรส หรือมิได้จดทะเบียนสมรสให้ถือเป็นบุคคลเดียวกัน และต้องสมัครในรหัสเดียวกัน
 • ค่าสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ 300 บาท

คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร

 1. ผู้สมัครหลัก หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทหลักในการสร้างองค์กรธุรกิจ ในกรณีที่มีการทำคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมการสัมนาในต่างประเทศ บริษัทจะพิจารณาเชิญผู้สมัครหลักก่อนเสมอ ในบางกรณีการเดินทางเป็นคู่จะต้องมีการทำคุณสมบัติ เพิ่มเติม ดังนั้น พึงให้ความสำคัญกับการระบุชื่อผู้สมัครหลักตามความเป็นจริง
 2. ผู้สมัครร่วม หมายถึง ผู้ที่เป็นคู่สมรสของผู้สมัครหลัก โดยพฤตินัย หรือ นิตินัย หมายถึง อาจจะมีการจดทะเบียนสมรส หรือมิได้จดทะเบียนสมรส
 3. ผู้สปอนเซอร์ (Sponsor) หมายถึง ผู้ที่ให้การสปอนเซอร์หรือเปิดโอกาสทางธุรกิจจนกระทั่งท่านได้สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ หรือ ลูกค้าวีไอพี เป็นที่เรียบร้อย (ผู้สปอนเซอร์จะมีความสำคัญต่อการคำนวณผลตอบเเทนตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง II ท่านจึงควรให้ความสำคัญในการกรอกชื่อผู้สปอนเซอร์ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งรหัสสมาชิกของผู้สปอนเซอร์ )
 1. อัพไลน์ หมายถึง นักธุรกิจเอมสตาร์ที่อยู่ติดกับรหัสของผู้สมัครในระดับบนของผังองค์กร

  ตัวอย่าง นาย ก.ได้ให้การสปอนเซอร์แก่ นาย ข. นาย ค. และ นาย ง. ส่วน นาย ข. ให้การสปอนเซอร์แก่ นาย จ. สมมุติว่าผังองค์กรเป็นดังภาพ

  • นาย ก. เป็นผู้สปอนเซอร์ นาย ข. นาย ค. และ นาย ง.
  • นาย ก. เป็นอัพไลน์ของ นาย ข. (นาย ข. อยู่ในผังองค์กรข้างซ้ายของนาย ก.)
  • นาย ก. เป็นอัพไลน์ของ นาย ค. (นาย ค. อยู่ในผังองค์กรข้างขวาของนาย ก.)
  • นาย ข. เป็นอัพไลน์ของ นาย ง. (นาย ง. อยู่ในผังองค์กรข้างซ้ายของนาย ข.)
  • นาย ข. เป็นผู้สปอนเซอร์ นาย จ.
  • นาย ข. เป็นอัพไลน์ของ นาย จ. (นาย จ. อยู่ในผังองค์กรข้างขวาของนาย ข.)

  ดังนั้น ท่านต้องให้ความสำคัญกับการกรอกรหัสสมาชิก และชื่อของผู้สปอนเซอร์ (ข้อที่ 3 ของใบสมัคร) รวมทั้ง รหัสสมาชิก และชื่อของอัพไลน์ (ข้อที่ 4 ของใบสมัคร)

 2. การระบุอีเมลของผู้สมัครเพื่อการติดต่อ (ในข้อ 2) มีความสำคัญมาก เพราะเป็นช่องทางหลักที่บริษัทจะใช้ในการส่งข่าวสารรวมถึงเเจ้งสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เเละใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านประกอบการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย