การสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (ABO)

การสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ คือ การคว้าโอกาสที่ยิ่งใหญ่ ท่านจะมีสิทธิ์ทั้งในการซื้อสินค้าราคาสมาชิกเพื่อการบริโภคและการจำหน่าย รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการ อย่างเต็มรูปแบบ เเละนั้นคือจุดเริ่มต้นของการถักทอเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่จะสามารถเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ทุกครั้งที่ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้อื่นสามารถสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าวีไอพี หรือ นักธุรกิจเอมสตาร์ในองค์กรธุรกิจของท่าน ท่านควรให้ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ดูเเล ช่วยเหลือ และให้คำเเนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม ความสัมพันธ์ที่ดีย่อมทำให้องค์กรธุรกิจของท่านเเน่นแฟ้น อบอุ่น เเละสามารถขยายตัวยิ่งใหญ่ได้มากกว่าเดิม

การสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์สามารถทำได้ทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. การกรอกใบสมัครเเล้วยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์บริการเอมสตาร์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 2. **บริษัทงดให้บริการรับใบสมัครเพื่อคีย์หน้าเคาน์เตอร์ ในวันสุดท้ายของเดือน (วันปิดยอด)

 3. การกรอกใบสมัครออนไลน์ (ดูคำแนะนำในหน้า 14) แล้วส่งเอกสารมายังบริษัท เลขที่ 155 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
 4. การสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ด้วยระบบออนไลน์ โดยเข้า www.aimstarnetwork.com (ดูคำแนะนำในหน้า 14)

 5.    สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา,มารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โดยจะต้องแนบทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้ปกครอง และของผู้สมัคร
 • กรณีของคู่สมรสทั้งที่จดทะเบียนสมรส (นิตินัย) หรือมิได้จดทะเบียนสมรส (พฤตินัย) ให้ถือเป็นบุคคลเดียวกัน และต้องสมัครในรหัสเดียวกันเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงการดำเนินธุรกิจเอมสตาร์ และแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง II ของบริษัททุกประการ
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ให้การพิจารณารับสมัครอยู่ในดุลยพินิจของบริษัททุกประการ
 • อัตราค่าสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ 300 บาท

คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร

 1. ผู้สมัครหลัก หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทหลักในการสร้างองค์กรธุรกิจ ในกรณีที่มีการทำคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมการสัมนาในต่างประเทศ บริษัทจะพิจารณาเชิญผู้สมัครหลักก่อนเสมอ ในบางกรณีการเดินทางเป็นคู่จะต้องมีการทำคุณสมบัติ เพิ่มเติม ดังนั้น พึงให้ความสำคัญกับการระบุชื่อผู้สมัครหลักตามความเป็นจริง
 2. ผู้สมัครร่วม หมายถึง ผู้ที่เป็นคู่สมรสของผู้สมัครหลัก โดยพฤตินัย หรือ นิตินัย หมายถึง อาจจะมีการจดทะเบียนสมรส หรือมิได้จดทะเบียนสมรส
 3. ผู้สปอนเซอร์ (Sponsor) หมายถึง ผู้ที่ให้การสปอนเซอร์หรือเปิดโอกาสทางธุรกิจจนกระทั่งท่านได้สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ หรือ ลูกค้าวีไอพี เป็นที่เรียบร้อย (ผู้สปอนเซอร์จะมีความสำคัญต่อการคำนวณผลตอบเเทนตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง II ท่านจึงควรให้ความสำคัญในการกรอกชื่อผู้สปอนเซอร์ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งรหัสสมาชิกของผู้สปอนเซอร์ )
 1. อัพไลน์ หมายถึง นักธุรกิจเอมสตาร์ที่อยู่ติดกับรหัสของผู้สมัครในระดับบนของผังองค์กร

  ตัวอย่าง นาย ก.ได้ให้การสปอนเซอร์แก่ นาย ข. นาย ค. และ นาย ง. ส่วน นาย ข. ให้การสปอนเซอร์แก่ นาย จ. ดังนั้น ผังองค์กรจะเป็นดังนี้

  • นาย ก. เป็นผู้สปอนเซอร์ นาย ข. นาย ค. และ นาย ง.
  • นาย ก. เป็นอัพไลน์ของ นาย ข. (นาย ข. อยู่ในผังองค์กรข้างซ้ายของนาย ก.)
  • นาย ก. เป็นอัพไลน์ของ นาย ค. (นาย ค. อยู่ในผังองค์กรข้างขวาของนาย ก.)
  • นาย ข. เป็นอัพไลน์ของ นาย ง. (นาย ง. อยู่ในผังองค์กรข้างซ้ายของนาย ข.)
  • นาย ข. เป็นผู้สปอนเซอร์ นาย จ.
  • นาย ข. เป็นอัพไลน์ของ นาย จ. (นาย จ. อยู่ในผังองค์กรข้างขวาของนาย ข.)

  ดังนั้น ท่านต้องให้ความสำคัญกับการกรอกรหัสสมาชิก และชื่อของผู้สปอนเซอร์ (ข้อที่ 3 ของใบสมัคร) รวมทั้ง รหัสสมาชิก และชื่อของอัพไลน์ (ข้อที่ 4 ของใบสมัคร)

 2. การระบุอีเมลของผู้สมัครเพื่อการติดต่อ (ในข้อ 2) มีความสำคัญมาก เพราะเป็นช่องทางหลักที่บริษัทจะใช้ในการส่งข่าวสารรวมถึงเเจ้งสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เเละใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านประกอบการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย