การทำธุรกิจเอมสตาร์นานาชาติ

AIM STAR WORLD

การทำธุรกิจเอมสตาร์นานาชาติ

เพราะเราเชื่อว่าโอกาสทางธุรกิจเอมสตาร์ สามารถส่งมอบความสุขให้กับผู้คนได้ทั่วโลก หากวันนี้การใช้สินค้าเพื่อการดูแลชีวิตของเรา จะสามารถสร้างธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อการมีอิสรภาพอย่างไร้ขีดจำกัดทั้งทางด้านการเงินและเวลา การขยายธุรกิจสู่นานาประเทศจึงเป็นอีกหนึ่งความสวยงามที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการส่งมอบโอกาส ส่งต่อความสำเร็จ ให้เติบโต และขยายวงกว้างขวางครอบคลุมไปทั่วโลก

การเริ่มต้นเรียนรู้และลงมือทำ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อแนวทางการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างถ่องแท้ มีความสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมตัวเราให้เป็นผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ หากเราต้องการขยายธุรกิจเอมสตาร์ ของเราออกสู่นานาประเทศที่บริษัทฯ ได้เปิดทำการแล้ว เราจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละประเทศซึ่งอาจมีบางอย่างแตกต่างกันไป (ข้อมูลเหล่านี้ท่านสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์เอมสตาร์ในประเทศนั้นๆ รวมทั้งสอบถาม จากอัพไลน์หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการขยายธุรกิจไปก่อนแล้ว)

การทำธุรกิจเอมสตาร์นานาชาติ

รายละเอียดเบื้องต้นที่ควรทราบ

  1. นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มีความประสงค์จะขยายองค์กรธุรกิจเอมสตาร์ไปยังต่างประเทศ จะต้องยื่นขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษของท่านที่สะกดเหมือนกับชื่อในหนังสือเดินทาง (Passport) ลงในระบบก่อน โดยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อบันทึกลงระบบต่อไป
  2. คุณสมบัติ ข้อบังคับ และเอกสารประกอบการสมัครของแต่ละประเทศ มีความแตกต่างกัน นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องศึกษารายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของบริษัทในประเทศนั้นๆ
  3. การสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ในแต่ละประเทศ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามคู่มือธุรกิจของแต่ละประเทศ โดยมีระบุทั้งคุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัคร สิทธิประโยชน์ และการดำรงสถานภาพ เช่น ชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครในประเทศญี่ปุ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตการทำงาน เพื่อรับรู้รายได้ และนำส่งภาษีอย่างถูกต้อง
  4. ผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายในแต่ละประเทศ อาจมีรายการที่เหมือนหรือแตกต่างกัน ตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสื่อส่งเสริมธุรกิจต่างๆ และโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆ ด้วย
  5. การคำนวณรายได้ตามแผนธุรกิจของแต่ละประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากประเทศไทย จะต้องนำค่า IF (International Factor) ของประเทศตน มาคูณด้วยทุกครั้ง ก่อนการจ่ายโบนัสในสกุลเงินของตน ตัวอย่างเช่น ค่า IF ของกัมพูชาเท่ากับ 0.029 หากนายโทมัสมียอดธุรกิจทีมอ่อน 100,000 คะแนน นายโทมัสจะได้รับโบนัสทีมอ่อนเท่ากับ 20% x 100,000 x 0.029 = 580 USD (ค่า IF อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการเงินระดับโลก ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)
  6. รางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียวสำหรับนักธุรกิจเอมสตาร์ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ระดับคราวน์รูบี้สตาร์ และสูงขึ้นไปจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยกำหนดให้จ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุอยู่ในคู่มือธุรกิจของประเทศนั้น
  7. รางวัลการท่องโลกกว้างกับเอมสตาร์ มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับการประกาศของบริษัท ในประเทศนั้นๆ
  8. นักธุรกิจเอมสตาร์ควรให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจเอมสตาร์ในประเทศที่บริษัทได้เปิดดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น อย่าพยายามมุ่งเน้นไปยังประเทศใดๆ ที่บริษัทมิได้ไปเปิดดำเนินการ ซึ่งจะทำให้ท่านสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
  9. บริษัทไม่อนุญาตให้นักธุรกิจเอมสตาร์เข้าไปดำเนินการสปอนเซอร์ จัดประชุม ชักชวน ส่งข่าวโฆษณา แจกสื่อ ใบปลิว หรือส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยทางหนึ่งทางใดทั้งสิ้น หรือกระทำกิจกรรมใดๆ ทุกกรณีในประเทศซึ่งบริษัทยัง ไม่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจเอมสตาร์อย่างเป็นทางการ
หมายเหตุ :
กลุ่มประเทศที่ใช้แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง ได้แก่ ไทย, เมียนม่าร์ นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มีรหัสสมาชิกในประเทศ
ดังกล่าวจะยังคงให้การสปอนเซอร์ระหว่างประเทศในกลุ่มได้โดยอัตโนมัติ