การต่ออายุสมาชิก

การดำรงสมาชิกภาพของนักธุรกิจเอมสตาร์

 1. นักธุรกิจเอมสตาร์จะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สมัคร
 2. อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกของนักธุรกิจเอมสตาร์ 150 บาท ต่อปี โดยสามารถต่ออายุสมาชิกภาพได้ล่วงหน้า 3 เดือน นับถึงวันหมดอายุสมาชิกภาพ และเมื่อนักธุกิจเอมสตาร์มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงก่อนหมดอายุ 3 เดือน บริษัทจะระบุวันหมดอายุของท่านให้ทราบล่วงหน้าในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง จนกว่าท่านได้ดำเนินการต่ออายุสมาชิกภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากบริษัทมิได้มีจดหมายแจ้งวันหมดอายุให้ท่านทราบ ดังนั้นนักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบวันหมดอายุด้วยตนเอง
 3. ช่องทางการต่ออายุสมาชิกภาพ

  • นักธุรกิจสามารถทำการต่ออายุออนไลน์ได้ที่เมนู “ต่ออายุสมาชิกภาพออนไลน์ ABO Renewal” ที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com โดยสามารถชำระค่าต่ออายุโดยการตัดบัตรเครดิตเท่านั้น
  • นักธุรกิจสามารถดำเนินการต่ออายุสมาชิกด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรอกรายละเอียดในใบต่ออายุสมาชิกภาพ พร้อมลงลายมือชื่อของนักธุรกิจด้วยตนเอง พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงาน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 150 บาท สำหรับกรณีจัดส่งเอกสารการต่ออายุทางอีเมลล์ info@aimstarnetwork.com, Line: @aimstar.info, ส่งข้อความภาพ (MMS) มาที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-889-0687 หรือ ทางไปรษณีย์มายังเอมสตาร์สาขาสำนักงานใหญ่ นักธุรกิจต้องแนบเอกสารแสดงการโอนเงินค่าต่ออายุเข้าบัญชีธนาคารมาด้วย
  • กรณีฝากนักธุรกิจมาดำเนินการแทน นักธุรกิจสามารถกรอกรายละเอียดในใบต่ออายุสมาชิกภาพพร้อมลงลายมือชื่อของนักธุรกิจด้วยตนเอง และต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของตนที่มอบอำนาจให้บุคคลตามที่ระบุไว้มาดำเนินการแทน พร้อมเซ็นเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง ส่วนผู้รับมอบอำนาจที่มาดำเนินการแทนก็ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
  • การต่ออายุสมาชิกภาพ ชาวต่างชาติ หากใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ใกล้หมดอายุลง นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องนำสำเนาใบอนุญาตทำงานที่ต่ออายุเรียบร้อยแล้วและสำเนา Passport พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มายื่นต่อบริษัทก่อนวันหมดอายุมาชิกภาพ มิเช่นนั้นรหัสสมาชิกดังกล่าวจะถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าวันหมดอายุของใบอนุญาตทำงาน หรือวันหมดอายุสมาชิกตามใบสมัคร อันหนึ่งอันใดถึงก่อนกัน

 1. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถต่ออายุสมาชิกสายได้ภายใน 3 เดือน
 2. 3.1 การต่ออายุสมาชิกสาย จะนับอายุการดำรงสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ ตามวันที่สมัคร และมีอายุสมาชิกภาพ 1 ปี เช่นเดิม

  3.2 ในช่วงเวลาของการต่ออายุสมาชิกสาย นักธุรกิจเอมสตาร์ยังคงสามารถทำธุรกรรมได้ทุกประเภท เพียงเเต่จะไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพโดยถาวร ตามแบบประกันอุบัติเหตุ

ตัวอย่างการต่ออายุสมาชิกสาย

นาย ก. สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 จะมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 1 ปี ในวันที่ 9 มีนาคม 2557 มีสิทธิ์ในการต่ออายุสมาชิกสาย ได้ 3 เดือน นับถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ 3 คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ถ้าหาก นาย ก. มาดำเนินการต่ออายุสมาชิก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่นับครบอายุการเป็นสมาชิกนักธุรกิจเอมสตาร์ ในครั้งต่อไป คือ วันที่ 9 มีนาคม 2558