• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
 • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

การต่ออายุสมาชิก

การดำรงสมาชิกภาพของนักธุรกิจเอมสตาร์

 1. นักธุรกิจเอมสตาร์จะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สมัคร
 2. อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกของนักธุรกิจเอมสตาร์ 150 บาท ต่อปี โดยสามารถต่ออายุสมาชิกภาพได้ล่วงหน้า 3 เดือน นับถึงวันหมดอายุสมาชิกภาพ และเมื่อนักธุกิจเอมสตาร์มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงก่อนหมดอายุ 3 เดือน บริษัทจะระบุวันหมดอายุของท่านให้ทราบล่วงหน้าในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง จนกว่าท่านได้ดำเนินการต่ออายุสมาชิกภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากบริษัทมิได้มีจดหมายแจ้งวันหมดอายุให้ท่านทราบ ดังนั้นนักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบวันหมดอายุด้วยตนเอง
 3. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถต่ออายุสมาชิกสายได้ภายใน 3 เดือน
 4. 3.1 การต่ออายุสมาชิกสาย จะนับอายุการดำรงสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ ตามวันที่สมัคร และมีอายุสมาชิกภาพ 1 ปี เช่นเดิม

  3.2 ในช่วงเวลาของการต่ออายุสมาชิกสาย นักธุรกิจเอมสตาร์ยังคงสามารถทำธุรกรรมได้ทุกประเภท เพียงเเต่จะไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพโดยถาวร ตามแบบประกันอุบัติเหตุ

ตัวอย่างการต่ออายุสมาชิกสาย

นาย ก. สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 จะมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 1 ปี ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 มีสิทธิ์ในการต่ออายุสมาชิกสาย ได้ 3 เดือน นับถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ 3 คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ถ้าหาก นาย ก. มาดำเนินการต่ออายุสมาชิก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 วันที่นับครบอายุการเป็นสมาชิกนักธุรกิจเอมสตาร์ ในครั้งต่อไป คือ วันที่ 9 มีนาคม 2562

การลาออกจากการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์

 1. นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถยื่นขอลาออกจากการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ได้ตลอดเวลา โดยส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ในการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มายังสำนักงานใหญ่เท่านั้น
 2. นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ขอลาออกจากการเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์แล้ว ท่านจะสามารถยื่นขอสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ใหม่ได้อีกครั้ง หลังจากครบ 3 เดือน นับจากวันที่ลาออก ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ทุกกรณี
 3. นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ยื่นขอลาออกภายใน 30 วันนับจากวันที่สมัคร ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอลาออก, แนบสำ เนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำ เนาถูกต้อง และต้องนำ เอกสารชุดสมัครทั้งหมดมาคืนพร้อมกัน ณ วันที่ยื่นลาออก ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน
 4. หากมีสินค้าที่ต้องการคืน นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องดำเนินการคืนสินค้าให้เรียบร้อยตามเงื่อนไข ของการคืนสินค้าก่อนการลาออกโดยบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าตามราคาที่ท่านได้ซื้อมา เมื่อหักส่วนลดและผลตอบแทนที่บริษัทได้จ่ายให้กับท่านรวมถึงกลุ่มองค์กรธุรกิจของท่านไปก่อนหน้านั้น แล้วตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง II รวมทั้งหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 5 % ของมูลค่าสินค้า (สำหรับจำนวนเงินคงเหลือ บริษัทจะโอนคืนผ่านบัญชีธนาคารของท่านภายใน 30 วัน)